ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА “БЕЗПИЛОТНА КАСА” НА СТРАНИЦАТА НА T MARKET ВЪВ FACEBOOK
2018-12-03
Назад

 

  1. Администратор на лични данни

„Максима България“ ЕООД, с ЕИК 131324923, със седалище в гр. София и адрес на управление: София 1517, район „Подуяне“, бул. „Ботевградско шосе“ № 247, ет. 2 е администратор на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) ще започне да се прилага от 25 май 2018 г. (Регламента).

„Максима България“ ЕООД обработва лични данни във връзка с провежданата от дружеството игра “БЕЗПИЛОТНА КАСА” на страницата на T MARKET във Facebook.

  1. Лични данни, които администраторът обработва във връзка с регистрацията за участие в играта

За да бъде възможно осъществяване на играта, администраторът на лични данни обработва имената/псевдонимите, с които регистриралите са за игра участници, са се регистрирали в личните си профили в съответните социални мрежи, както и споделените от тях снимки в коментар към публикацията, обявяваща играта. Организаторът не обработва биометрични лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни. Снимките, които участниците в играта доброволно ще публикуват няма да бъдат обект на обработване със специфични технически средства и няма да бъде възможно еднозначно идентифициране на лицето, публикувало снимката.

2.1. Основание за обработване: Личните данни ще бъдат обработвани на основание предприети от субектите стъпки за участие в играта.

2.2. Срок за обработване: Личните данни на участниците, които не печелят, ще бъдат обработвани в срок до 5 дни от обявяване на печелившите участници, освен ако по-рано регистриралия се участник не се откаже от участието си в играта, като изтрие коментара, който е оставил или ако играта не бъде прекратена от страна на администратора/организатора. След изтичане на посочения срок администраторът ще изтрие публикацията и личните данни на непечелившите участници.

  1. Лични данни на печеливш участник, спечелил количка за пазаруване, които администраторът обработва: две имена, телефонен номер и имейл адрес

Всеки печеливш участник предоставя двете си имена и телефонен номер за контакт с него. Доколкото тази информация печелившият участник изпраща на посочения от Организатора имейл, съответно администраторът ще обработва и имейла на печелившия участник.

3.1.Основание за обработване на данните – администраторът на лични данни обработва личните данни на печелившия участник, доколкото това е необходимо за изпълнение на задължението му да предостави обещаните награди.

3.2. Срок на обработване: Личните данни ще бъдат обработвани до момента на получаване на наградата на печелившия участник, след което ще бъдат изтрити.

  1. Лични данни на печеливш участник, печелещ ховърборд, които ще бъдат обработвани от администратора след приключване на играта – две имена, телефонен номер и имейл адрес.

а) Всеки печеливш участник предоставя двете си имена и телефонен номер за контакт с него. Доколкото тази информация печелившият участник изпраща на посочения от Организатора имейл, съответно администраторът ще обработва и имейла на печелившия участник.

б) При получаване на наградата печелившия участник предоставя още трите си имена, адрес и телефонен номер.

4.1. Основание за обработване на данните – до момента на получаване на наградата администраторът ще обработва, личните данни по т. 4, б. „а“ от настоящото уведомление, доколкото това е необходимо за изпълнение задължението му да предостави обещаната награда. След предоставяне на наградата и подписване на приемо-предавателен протокол за предаването и, администраторът ще продължи да обработва личните данни по т. 4, б. „б“ от настоящото уведомление, на основание чл. 6, б „е“ от Общия регламент относно защита на данните, с цел осигуряване защитата на организатора срещу евентуални правни претенции.

4.2. Срок на обработване - личните данни, съдържащи се в подписания протокол между организатора и получателя на наградата ще бъде съхраняван в предвидените от българското законодателство давностни срокове. Личните данни, съдържащи се в него ще се обработват при предприемане на допълнителни технически и организационни мерки за тяхната защита (напр. крайно ограничен достъп, въвеждане на специфични вътрешни правила относно архивирането и др.) След изтичане на посочения срок администраторът ще изтрие съответните лични данни.

  1. Получатели/категории получатели на данните

„Максима България“ може да предостави обработваните лични данни в електронна форма на едно или повече лица от групата дружества Максима, към която принадлежи, които ще ги обработват по възлагане и от името на администратора (лица – обработващи лични данни).

Личните данни няма да се предоставят на трети страни, нито ще се споделят извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.

При извънредни обстоятелства, е възможно администраторът да предостави лични данни:

  1. Права на субект на данни

а) право на изтриване ( право да бъдеш забравен) – субектите на лични данни имат право да поискат от администратора да изтрие всички лични данни, които са били предоставени от тях и се обработват от администратора, в случаите когато личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани. Администраторът от своя страна ще изтрие предоставените от субекта лични данни без ненужно забавяне освен в случаите, когато администраторът има законово задължение за обработване на личните данни. Правото на изтриване (право да бъдеш забравен) може да бъде упражнено, като съответното искане се отправи на електронна поща dpo@maximabulgaria.bg

б) Право на информираност - Субектът на данните има право да получи потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация: a) целите на обработването; б) съответните категории лични данни; в) получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;

в) Право на жалба до надзорен орган в Република България, където е установен администраторът;

г) Право на преносимост – субектът на данни има право да получи личните данни, които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърлите на друг администратор;

д) Право на ограничаване на обработването;

Своите права субектът може да упражни като отправи съответното искане до администратора на лични данни на следната електронна поща: dpo@maximabulgaria.bg

е) право на възражение – печеливш участник, който е подписал приемо-предавателен протокол и чийто лични данни ще се обработват на основание т. 4.1. във връзка с т. 4 б „б“ от настоящото уведомление има право на възражение.

  1. Оранизаторът не осъществява действия по автоматизирано вземане на решение, включително профилиране.
  2. Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни Всички въпроси, коментари и искания във връзка с обработването от страна на „Максима България“ на лични данни на Участниците в игрите, молим да изпращате на вниманието на нашето длъжностното лице по защита на данни на адрес: „Максима България“ ЕООД, гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ 247, ет. 2 или по ел. поща на dpo@maximabulgaria.bg