Официални правила на Играта “Семейното пазаруване”
2017-09-26
Назад

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ

Рекламната кампания “Семейното пазаруване” на “Максима България”  се организира и провежда от Рекламна агенция „Айдиъс Лаб”, гр. София, 1000, ул. “Янтра” №19. Участниците в Играта трябва да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на ИГРАТА, като в противен случай, няма да имат право на награда. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на ИГРАТА на фейсбук страницата на facebook.com/MaximaBulgaria/, както и на корпоративния сайт: www.tmarket.bg. Организаторът на ИГРАТА си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.tmarket.bg.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА

ИГРАТА се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

ИГРАТА започва на 26 септември 2017 г., 11:00ч и ще продължи до 09 октомври 2017 г. 10:00ч

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

Участниците се регистрират за играта по свое желание като:

  1. Харесат фейсбук страницата на Максима България и се запознаят с правилата на играта.
  2. Споделят под пост като коментар рецепта или снимка на закуска.

Участието в играта не е обвързано с конкретна покупка от магазин на Максима България.

След края на играта чрез софтуер от всички, коментирали под поста, ще бъдат изтеглени следните награди: 3 броя ваучери за пазаруване на стойност 100 лева.

 

РАЗДЕЛ 5. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

След края на играта на фейсбук страницата ще бъдат публикувани печелившите участници – наградите ще бъдат изтеглени на …..дата…... От всички победители се очаква да следят резултатите на фейсбук страницата на Максима България и, в случай, че печелят награда, да се свържат посредством лично съобщение на нея за уточняване на реда на получаване на наградата. Непотърсени в срок от 5 дни от публикуването на печелившите участници награди се присъждат на нови участници, като участниците, които не са си ги потърсили в срок, губят правото на съответната награда. Наградите се получават лично от участника, или негов законен представител.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите в играта “Семейното пазаруване” на Максима България са следните:

  1. Ваучери за пазаруване – 3 броя по 100 лева

 

РАЗДЕЛ 7. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Играта “Семейното пазаруване” е отворена за участие на всички физически лица в България, с изключение на служителите на “Максима България” и “Айдиъс Лаб”, и всички подизпълнители, свързани с играта, собствениците и служителите в търговските обекти, които продават или предлагат промоционални продукти, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи). Участието е доброволно и не е обвързано с покупка.

РАЗДЕЛ 8: ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на награди за пари и други изгоди.

РАЗДЕЛ 9: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът “Айдиъс Лаб” има неотменимото право да прекрати ИГРАТА “Семейното пазаруване” по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

РАЗДЕЛ 10: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора “Айдиъс Лаб” на Играта и участниците в същата, се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в България.

РАЗДЕЛ 11. ПУБЛИЧНОСТ

Със запознаването си с правилата на играта и споделянето на коментар в настоящата игра всеки от участниците се счита запознат и  съгласен предоставените от него доброволно негови лични данни, че обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да се придобият с участието в играта. Участнците  предоставят изричното си съгласие за обработване на личните им данни от организатора на играта “Айдиъс Лаб” само за целите на играта, посочени в тези правила. Всяко лице има право и да откаже да даде съгласие, в който случай единствената последица е, че то не участва в играта. При получаване на награда, участникът се съгласява, че в случая на получаване на награда неговите имена, адрес, снимка или други лични данни – предоставени от него, биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора, като не се дължи заплащане за това.

РАЗДЕЛ 12. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА

Официалните правила ще бъдат достъпни в Бележки на фейсбук страницата на продукта. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да спазват нейните условия и правила.

Публикувано на 26 септември 2017г.