ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ТИНИТА –ПРАКТИЧНИЯТ ИЗБОР ЗА ВСЯКА КУХНЯ“
2017-09-13
Назад


1.Определения

1.1. „Кампанията“ е промоционална активност, която се организира и провежда под името „ТИНИТА -ПАЗАРУВАЙ И ВЗЕМАЙ ОТСТЪПКИ“ в търговските обекти на територията на Р. България от верига магазини T MARKET на „МАКСИМА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

1.2.„Организатор“ на Кампанията е „МАКСИМА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 131324923, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Подуяне, бул. „Ботевградско Шосе“ № 247, ет. 2, което провежда Кампанията.

1.3. „Партньор на Организатора“ е „Студио Модерна - България“ ЕООД, ЕИК 121009078, с адрес на управление в град София, бул. „Цариградско Шосе“ № 40, официален вносител на продукти с търговска марка „Дормео“ за Р. България, който доставя на Организатора  Участващите артикули, изброени в настоящите правила.

1.4. „Участник“ е всяко физическо лице, което има право на участие и участва в Кампанията, съгласно настоящите правила.

1.5. „Срок на Кампанията“. Кампанията се провежда в периода от 13.09.2017г. до 17.10.2017г. включително.

1.6. „Търговски обект/и“. Кампанията се провежда за Срока на Кампанията във всички търговски обекти Т МАРКЕТ на „Максима България“ ЕООД на територията на Р. България.

1.7. „Участващи артикули“. Стоки с търговска марка „ТИНИТА“, посочени в т. 3 по-долу, които Участниците в Кампанията могат да купят с отстъпка според настоящите правила или на цените им извън Кампанията.

2.Право на участие

В Кампанията имат правото да участват всички дееспособни физически лица, които изпълнят условията за участие в Кампанията според настоящите правила. Участието е напълно доброволно и свободно и не поражда задължения за Участника, а възможност да се възползва от условията на Кампанията, ако желае.

3.Условия за участие в Кампанията

За да участва в Кампанията всяко дееспособно физическо лице може по своя воля и избор, да купи от Търговски обект Т МАРКЕТ един или повече продукти от асортимента на Организатора, предложен за продажба в конкретния Т МАРКЕТ, на стойност най-малко 15 (петнадесет) лева, в която стойност не влиза цената на Участващия артикул и закупени тютюневи изделия.

За да участва в Кампанията, Участникът трябва при маркирането на избраните продукти на касата на Търговския обект, И ПРЕДИ ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА МАРКИРАНЕТО И ИЗДАВАНЕТО НА КАСОВ БОН, да подаде за маркиране и Участващия артикул, който е с намалена цена в Кампанията за съответната седмица от Кампанията. По този начин Участникът получава право на отстъпка в Търговския обект за избрания от Участника Участващ артикул в зависимост от периода на покупката, както следва:

Период на отстъпка

Участващ артикул

за посочения период

Отстъпка

13.09-19.09.2017

Тинита Кутия за съхранение 0,75 л

50% в периода при покупка на стойност 15 лв

20.09-26.09.2017

Тинита Кутия за съхранение 1,5 л

50% в периода при покупка на стойност 15 лв

27.09-03.10.2017

Тинита Кутия за съхранение 3 л

50% в периода при покупка на стойност 15 лв

04.10-17.10.2017

Всички Участващи артикули, които са налични в Търговския обект след 04.10.2017 г. към момента на покупка

50% в периода при покупка на стойност 15 лв

Ако Участващият артикул не бъде избран от Участника и не бъде подаден за маркиране на касата преди издаване на касовия бон за покупката на продукти (стоки) над 15 лева, Участникът няма право на отстъпка в Кампанията за тази покупка, но ще има такова право при всяка следваща съгласно правилата по-горе.

Всяко лице може да участва в Кампанията неограничен брой пъти по посочения в настоящите правила начин. Не се допуска замяна на получено право на отстъпка с нейната парична равностойност. Не се допуска ползване на повече от една отстъпка за един Участващ артикул. Правото на отстъпка в кампанията е валидно само в същия Търговски обект, в който се извършва покупката на стойност над 15 лева, и само при извършването й, а НЕ след покупката.

През Срока на Кампанията Участващите артикули ще бъдат предоставени за закупуване и на своята редовна цена (без отстъпка) в Търговските обекти. Така, право да закупи Участващ артикул на редовна цена (без отстъпка) ще има всяко лице клиент на Търговския обект.

  1. Други

Настоящите правила ще бъдат предоставени на клиентите за целия Срок на Кампанията и през цялото работно време на Търговските обекти. Настоящите официални правила ще бъдат достъпни на интернет адрес: www.tmarket.bg. Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя настоящите официални правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.tmarket.bg и в Търговските обекти. В случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства или при друга фактическа невъзможност за изпълнението на Кампанията, която не е по вина на Организатора, Организаторът има правото да обяви прекратяване на Кампанията и преди изтичането на Срока на Кампанията като оповести това на интернет адрес: www.tmarket.bg  и в Търговските обекти.