ИГРА „ЛЯТОТО НА ТАТЕ“

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРА „ЛЯТОТО НА ТАТЕ“ („Общи условия“)

Настоящите Общи условия уреждат правилата за участие в Играта „Лятото на тате“ („Играта“). С регистрация за участие в Играта всеки участник се съгласява отношенията между него и Организатора да се подчиняват на настоящите Общи условия.

Настоящите Общи условия са публикувани на https://tmarketonline.bg/page/usloviya-lyatoto-na-tate .

Организаторът си запазва правото да променя настоящите Общи условия, като за целта ще уведоми всички участници и останалите клиенти, които все още не са се включили в Играта, по подходящ начин, като на регистрираните участници ще изпрати имейл със съответните промени, а останалите клиенти ще информира като публикува измененията на следната интернет страница https://tmarketonline.bg/page/usloviya-lyatoto-na-tate .

РАЗДЕЛ 1: ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА „ЛЯТОТО НА ТАТЕ“

„МАСИМА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД („Организатор“), ЕИК: 131324923, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ №247, ет. 2, телефонен номер 00359 8 9999 2901, имейл адрес: igri@maximabulgaria.bg организира Игра „Лятото на тате“.

РАЗДЕЛ 2: УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Всеки желаещ да се включи в Играта трябва да направи покупка от физически магазин Т МАРКЕТ или от онлайн магазина на Организатора tmarketonline (https://tmarketonline.bg/ ) на обща минимална стойност 25 (двадесет и пет) лева с включен ДДС (реално заплатената сума след приспадане на всякакъв вид отстъпки). Покупката може да бъде направена във всеки един магазин Т МАРКЕТ на територията на страната. Покупката следва да бъде извършена с една транзакция, тоест стойността на една касова бележка не може да бъде по-малка от минималната стойност на покупка за участие в Играта.

Ако стойността на касовата бележка надвишава един или няколко пъти минималната стойност на покупката, това не увеличава шанса за печалба на участника и НЕ му дава право да регистрира съответната касова бележка повече от един път. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки.

 

РАЗДЕЛ 3: РЕГИСТРАЦИЯ

За да бъде възможно участието в Играта е необходимо клиентът да попълни формата за регистрация на следната интернет страница на Организатора https://tmarketonline.bg/page/tombola , като посочи своя имейл адрес, телефонен номер и Уникален номер на касовата бележка (УНП), както и да потвърди в обособеното за целта поле, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

Не се допускат всякакви нерегламентирани методи за регистрация за участие с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има правото да дисквалифицира съответния участник.

Всеки регистрирал се участник може да се откаже от играта като за целта изпрати имейл на следната електронна поща: igri@maximabulgaria.bg, като посочи имейла си, с който се е регистрирал в играта и уникалния/ите номер/а на касовата/ите бележка/и, която/които е регистрирал (УНП).

 

РАЗДЕЛ 3: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

В Играта могат да участват само физически дееспособни лица, навършили 18-годишна възраст, с изключение на: служителите на Организатора, всички подизпълнители (или техни служители), свързани с Играта, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

РАЗДЕЛ 4: СРОК НА ИГРАТА

 

Играта „Лятото на тате“ се провежда за периода от 10.07.2020г. до 23:59 часа на 10.08.2020г.

Печелившите участници ще бъдат изтеглени на 12.08.2020г.

 

РАЗДЕЛ 5: НАГРАДИ. ПРОЦЕДУРА ПО ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УАСТНИЦИ И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Награди: В Играта могат да бъдат спечелени общо 5 (пет) броя велосипеди за възрастни и 5 (пет) броя велосипеди за деца. Един велосипед за възрастни възлиза на стойност 572 лева с вкл. ДДС, а един велосипед за деца е на стойност 269 лева с вкл. ДДС.

Теглене на печелившите участници: Печелившите участници ще бъдат изтеглени на 12.08.2020г.

Обявяване на печелившите участници: Организаторът ще обяви печелившите участници на 14.08.2020г. на следната интернет страница https://tmarketonline.bg/page/tombola , както и на Facebook страницата си „T MARKET“ на адрес: https://www.facebook.com/MaximaBulgaria. Ще бъдат изтеглени общо 10 (десет) броя печеливши участника, всеки един от които може да спечели една единствена награда.

При технически проблем е възможно печелившите участници да бъдат изтеглени          или обявени със закъснение до 3 (три) работни дни от първоначално предвиденото.

Тегленето на печелившите участници ще се извърши на случаен принцип, посредством специализиран софтуер. При обявяване на печелившите участници ще бъдат публикувани единствено уникалните номера на касовите бележки (УНП), с които участниците са се регистрирали за участие в Играта. Срещу всеки печеливш номер ще бъде посочена и спечелената награда.

Eдин участник може да спечели една единствена награда. В случай че един участник е регистрирал повече от една касова бележка и бъде изтеглен два или повече пъти, то Организаторът ще изтегли друг/и участник/ци в Играта на негово място за получаване на следващите награди след първата спечелена.

Получаване на наградата: Наградите могат да бъдат получени във всеки един магазин Т МАРКЕТ. Всеки, който е спечелил, е длъжен в срок до 5 (пет) дни от обявяване на печелившите участници да изпрати на следния имейл на Организатора igri@maximabulgaria.bg информация в кой търговски обект Т МАРКЕТ желае да получи своята награда. В случай че печелившият участник не изпрати съответния имейл в посочения срок, то Организаторът ще го потърси по имейл, като му предостави още 1 (един) ден за реакция. Ако и в допълнително предоставения срок печелившият участник не изпрати необходимата информация или при невъзможност за осъществяване на контакт по имейл поради технически причини, организаторът ще се опита в рамките на следващия ден да се свърже с печелившия участник и по телефон, като му предостави още 1 (един) ден, в който да предостави информация по имейл в кой търговски обект Т МАРКЕТ желае да получи спечелената от него награда. В случай че печелившият участник не изпрати информация на имейл в допълнително предоставените му срокове, то на негово място ще бъде изтеглен друг участник в Играта, като това ще бъде обявено на страниците, посочени в подраздел „Обявяване на печелившите участници“ на настоящия Раздел 5. В тези случаи правилата за получаване на наградата са същите.

Печелившият участник и Организатора уговарят удобен за участника ден и час за получаване на наградата. Задължително условие за получаване на наградата е печелившият участник да представи на Организатора касовата бележка, с която се е регистрирал за участие в Играта.

В случай че съответният печеливш участник не се яви в уговореното време за получаване на наградата, Организаторът ще се свърже с него по имейл и/или телефон за уговаряне на друго удобно за печелившия участник време за получаване на наградата. Ако последният не се яви за получаване на наградата в допълнително уговореното време, то той губи правото си да получи наградата, а Организаторът ще изтегли друг участник и ще следва посочените по-горе стъпки.

Не се допуска размяна на награда с нейната парична равностойност или получаване на други награди.

 

РАЗДЕЛ 6: ПРЕРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Играта се прекратява с изтичане на обявения в настоящите Общи условия срок и раздаване на всички награди. Всички регистрации за участие, направени след 23:59 часа на 10.08.2020г., ще се считат за невалидни.

В случай на форсмажорни обстоятелства или на други обстоятелства, за които Организаторът не носи отговорност, последният има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на следната страница https://tmarketonline.bg/page/tombolа или на Facebook страницата си https://www.facebook.com/MaximaBulgaria .

 

РАЗДЕЛ 7: ЛИЧНИ ДАННИ

Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, ще обработи личните данни на участниците в играта съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“ или „ОРЗЛД“) и в съответствие с Уведомлението за поверителност. Организаторът е оповестил цялата изискуема информация по чл. 13 от ОРЗЛД на следната интернет страница https://tmarketonline.bg/page/uvedomlenie-za-poveritelnost-vav-vrazka-s-igra-lyatoto-na-tate.

 

Публикувано на 09.07.2020г.

Настоящите Общи условия са достъпни на следната интернет страница https://tmarketonline.bg/page/usloviya-lyatoto-na-tate.

Сравнение на продукти