ОБЩИ УСЛОВИЯ - ИГРА

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТОМБОЛАТА „Който пазарува – Печели!“ („Общи условия“)

Настоящите Общи условия уреждат правилата за участие в томболата „Който пазарува - Печели!“ („Томболата“). С регистрация за участие в Томболата всеки участник се съгласява отношенията между него и Организатора да се подчиняват на настоящите Общи условия.

Настоящите Общи условия са публикувани на https://tmarket.bg/page/tomboli  и на таблата в търговските обекти Т Маркет.

Организаторът си запазва правото да променя настоящите Общи условия, като за целта ще уведоми всички участници и останалите клиенти, които все още не са се включили в Томболата, по подходящ начин, като на регистрираните участници ще изпрати съобщение на телефонния им номер като ги информира за съответните промени, а останалите клиенти ще информира като публикува измененията на следната интернет страница https://tmarket.bg/page/tomboli  и на таблата в търговските обекти Т Маркет.

РАЗДЕЛ 1: ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА „Който пазарува – Печели!

„МАСИМА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД („Организатор“), ЕИК: 131324923, със седалище  и адрес на управление гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ №247, ет. 2, телефонен номер 00359 8 9999 2901, имейл адрес: igri@maximabulgaria.bg организира Томбола „Който пазарува - Печели!“.

РАЗДЕЛ 2: УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

Всеки желаещ да се включи в Томболата трябва да направи покупка от физически магазин Т МАРКЕТ или от онлайн магазина на Организатора tmarketonline (https://tmarketonline.bg/) на обща минимална стойност 25 (двадесет и пет) лева с включен ДДС (реално заплатената сума след приспадане на всякакъв вид отстъпки). Покупката може да бъде направена във всеки един магазин Т МАРКЕТ на територията на страната, както и от онлайн магазина на Организатора tmarketonline (https://tmarketonline.bg/). Покупката следва да бъде извършена с една транзакция, тоест стойността на една касова бележка не може да бъде по-малка от минималната стойност на покупка за участие в Играта.  

Ако стойността на касовата бележка надвишава един или няколко пъти минималната стойност на покупката, това не увеличава шанса за печалба на участника и НЕ му дава право да регистрира съответната касова бележка повече от един път. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки.

 

РАЗДЕЛ 3: РЕГИСТРАЦИ

За да бъде възможно участието в Томболата е необходимо клиентът да се регистрира по един от следните начини, по свой избор:

3.1. Клиентът може да попълни формата за регистрация на следната интернет страница на Организатора https://tmarket.bg/page/tomboli, като посочи своя телефонен номер и Уникален номер на касовата бележка (УНП), както и да потвърди в обособеното за целта поле, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема, или  

3.2. Клиентът може да попълни формата за регистрация, която ще му бъде предоставена от касиерите в конкретния физически магазин Т-Маркет. Клиентът трябва да посочи уникалния номер на касовата бележка и телефон за контакт. Попълненият талон следва да бъде пуснат в предвидената за целта урна, намираща се в близост до информационното табло на съответния магазин.

Не се допускат всякакви нерегламентирани методи за регистрация за участие с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има правото да дисквалифицира съответния участник.

Всеки регистрирал се участник може да се откаже от Томболата като за целта изпрати имейл на следната електронна поща: igri@maximabulgaria.bg, като посочи уникалния/ите номер/а на касовата/ите  бележка/и, която/които е регистрирал (УНП).

 

РАЗДЕЛ 3: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

В Томболата могат да участват само физически дееспособни лица, навършили 18-годишна възраст, с изключение на: служителите на Организатора, всички подизпълнители (или техни служители), свързани с Томболата, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

РАЗДЕЛ 4: СРОК НА ТОМБОЛАТА

 

Томболата „Който пазарува - Печели!“ се провежда за периода от 20.10.2020г. до 15.12.2020г. Печелившите участници ще бъдат теглени всяка седмица по реда описан в Раздел 5.

 

РАЗДЕЛ 5: НАГРАДИ. ПРОЦЕДУРА ПО ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УАСТНИЦИ И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Награди: За целия срок на Томболата могат да бъдат спечелени общо следните награди:

 

  • Осем броя iphone SE 2020, 64 MB, всеки на стойност 775лв. (седемстотин седемдесет и пет лева)
  • Осем броя ваучери за пазаруване в магазини „Т-Маркет“ всеки на стойност 500лв. (петстотин лева, разпределени на ваучери по 100 лв)
  • Осем комплекта с марката на Христо Стоичков, включващи спортен екип, книга и шапка, всеки на стойност 145лв. (сто четиридесет и пет лева)

 

Всяка седмица могат да бъдат спечелени общо три от гореизброените награди по един брой от всеки вид посочен в т.5.1, т.5.2 и т.5.3. Всеки един спечелен ваучер е със срок на валидност до 31.12.2020г. включително.

 

      Теглене на печелившите участници: Печелившите участници ще бъдат теглени всеки Вторник от седмицата за периода на играта на случаен принцип посредством специализиран софтуер както следва:

В тегленията участват всички коректно попълнени формуляри изпратени от 00:00ч. на 20.10.2020г. до 23:59ч. на 15.12.2020г.

27.10.2020г. – първо теглене
03.11.2020г. – второ теглене
10.11.2020г. – трето теглене
17.11.2020г. – четвърто теглене
24.11.2020г. – пето теглене
01.12.2020г. – шесто теглене
08.12.2020г. – седмо теглене
15.12.2020г. – осмо теглене 

Обявяване на печелившите участници: Организаторът ще обявява печелившите участници всеки петък съгласно гореописания график на следната интернет страница https://tmarket.bg/page/tomboli , както и на Facebook страницата си „T MARKET“  на адрес: https://www.facebook.com/MaximaBulgaria както следва:

30.10.2020г. – обявяване на печелившите участници от първо теглене
06.11.2020г. – обявяване на печелившите участници от второ теглене
13.11.2020г. – обявяване на печелившите участници от трето теглене
20.11.2020г. – обявяване на печелившите участници от четвърто теглене
27.11.2020г. – обявяване на печелившите участници от пето теглене
04.11.2020г. – обявяване на печелившите участници от шесто теглене
11.12.2020г. – обявяване на печелившите участници от седмо теглене
18.12.2020г. – обявяване на печелившите участници от осмо теглене

Съгласно графика за теглене на печеливши участници, в деня на тегленето ще бъдат изтеглени три печеливши участника, които могат да спечелят една единствена награда.  При технически проблем е възможно печелившите участници да бъдат изтеглени или обявени със закъснение до 3 (три) работни дни от първоначално предвиденото.

Тегленето на печелившите участници ще се извърши на случаен принцип, посредством специализиран софтуер. При обявяване на печелившите участници ще бъдат публикувани единствено уникалните номера на касовите бележки (УНП), с които участниците са се регистрирали за участие в Томболата. Срещу всеки печеливш номер ще бъде посочена и спечелената награда.

Eдин участник може да спечели една единствена награда в периода на седмичното теглене, като това не ограничава правото му да участва за наградите в Томболата всяка следваща седмица до края на периода, в който се провежда. За избягване на всякакви съмнения, една регистрирана касова бележка дава възможност за участие в Играта през целия период на провеждането й, от датата на регистрацията й след 20.10.2020г. до 15.12.2020г. съгласно описаният в раздел 5 график. В случай че един участник е регистрирал повече от една касова бележка и бъде изтеглен два или повече пъти в периода на едно седмично теглене, то Организаторът ще изтегли друг/и участник/ци в Томболата на негово място за получаване на следващите награди след първата спечелена.

Получаване на наградата:   Наградите могат да бъдат получени във всеки един магазин Т-Маркет. Организаторът ще потърси печелившият участник на посочения от него телефонен номер в деня на изтегляне на печелившите участници като уговорят удобен за участника ден и час за получаване на наградата. Задължително условие за получаване на наградата е печелившият участник да представи на Организатора касовата бележка, с която се е регистрирал за участие в Томболата. Всеки, който е спечелил е длъжен да се яви за получаване на наградата в търговски обект Т-Маркет съгласно уговореното с Организатора и да представи касовата бележка от която е регистрирана за участие. В случай че съответният печеливш участник не се яви в уговореното време за получаване на наградата, Организаторът ще се свърже с него по телефон за уговаряне на друго удобно за печелившия участник време за получаване на наградата. Ако последният не се яви за получаване на наградата в допълнително уговореното време, то той губи правото си да получи наградата, а Организаторът ще изтегли друг участник и ще следва посочените по-горе стъпки.

В случай че участникът не представи касовата бележка, с която е спечелил награда, същата ще бъде връчена на друг участник, който ще бъде изтеглен на негово място.

При предаване на наградата се подписва Протокол между Организатора и печелившия участник.

Не се допуска размяна на награда с нейната парична равностойност или получаване на други награди.

 

РАЗДЕЛ 6: ПРЕРАТЯВАНЕ НА ТОМБОЛАТА

Томболата се прекратява с изтичане на обявения в настоящите Общи условия срок и раздаване на всички награди. Всички регистрации за участие, направени след 23:59 часа на 15.12.2020г., ще се считат за невалидни.

 В случай на форсмажорни обстоятелства или на други обстоятелства, за които Организаторът не носи отговорност, последният има неотменимото право да прекрати Томболата по всяко време, обявявайки това на следната страница https://tmarket.bg/page/tomboli или на Facebook страницата си https://www.facebook.com/MaximaBulgaria .  

 

РАЗДЕЛ 7: ЛИЧНИ ДАННИ

Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, ще обработи личните данни на участниците в Томболата съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“ или „ОРЗЛД“) и в съответствие с Уведомлението за поверителност. Организаторът е оповестил цялата изискуема информация по чл. 13 от ОРЗЛД на следната интернет страница [https://tmarket.bg].

 

Публикувано на 20.10.2020г.

Настоящите Общи условия са достъпни на следната интернет страница https://tmarket.bg/page/tomboli  както и във физическите магазини на Т-Маркет.

 

 

 

 

 

Сравнение на продукти