ОБЩИ УСЛОВИЯ - ИГРА

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на игра, провеждана в магазини Т МАРКЕТ в гр. Пловдив на ул. „Шипка“ №6 и на бул. „Александър Стамболийски“ №33, вх. В, ет. -1 в периода от 11 Август до 08 Септември 2020 г.

Настоящите Общи условия уреждат правилата за участие в Игра, провеждана в магазини Т МАРКЕТ в гр. Пловдив на ул. „Шипка“ №6 и на бул. „Александър Стамболийски“ №33, вх. В, ет. -1 в периода от 11 Август до 08 Септември 2020г., наричана по-долу за краткост „Играта“. С регистрация за участие в Играта всеки участник се съгласява отношенията между него и Организатора да се подчиняват на настоящите Общи условия.

Настоящите Общи условия са публикувани на www.tmarket.bg и на таблата в търговските обекти Т Маркет в гр. Пловдив.

Организаторът си запазва правото да променя настоящите Общи условия, като за целта ще уведоми всички участници и останалите клиенти, които все още не са се включили в Играта по подходящ начин, като на регистрираните участници ще изпрати съобщение на телефонния им номер като ги информира за съответните промени, а останалите клиенти ще информира като публикува измененията на следната интернет страница www.tmarket.bg и на таблата в търговските обекти Т Маркет в гр. Пловдив.

РАЗДЕЛ 1: ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

„МАСИМА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 131324923 („Организатор“), със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ №247, ет. 2, телефонен номер 00359 8 9999 2901 организира Игра, провеждана в магазини Т МАРКЕТ в гр. Пловдив на ул. „Шипка“ №6 и на бул. „Александър Стамболийски“ №33, вх. В, ет. -1 в периода от 11 Август до 08 Септември 2020г., условията на която са подробно описани в настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ 2: УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Всеки желаещ да се включи в Играта трябва да направи покупка в магазин Т МАРКЕТ, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Шипка“ №6 или в магазин Т МАРКЕТ, находящ се в гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“ №33, вх. В, ет. -1 (търговски обекти, в които се провежда Играта) на стойност над 25 (двадесет и пет) лева с включен ДДС (реално заплатената сума след приспадане на всякакъв вид отстъпки) и да се регистрира за участие при условията на Раздел 3 по-долу.

Покупката следва да бъде извършена с една транзакция, тоест стойността на касовата бележка, регистрирана за участие трябва да бъде на стойност над 25 (двадесет и пет) лева. Една касова бележка на стойност над 25 (двадесет и пет) лева може да бъде регистрирана само веднъж. По-високата стойност на покупката не увеличава шансовете за печалба. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки.

Всяка седмица в периода на Играта и така както е описано в Раздел 4 и Раздел 5 по-долу ще се изтегля по един печеливш участник във всеки от търговските обекти, в които Играта се провежда, а с всеки печеливш участник ще бъде изтегляна и по една резерва. Печелившият участник ще получи награда с обща стойност от на 500 (петстотин) лева, представляваща 5 (пет) ваучера за пазаруване, всеки един от които на стойност от по 100 (сто) лева. Ваучерите могат да бъдат използвани за пазаруване в магазин Т МАРКЕТ в гр. Пловдив на ул. „Шипка“ №6 или в магазин Т МАРКЕТ на бул. „Александър Стамболийски“ №33, вх. В, ет. -1.

РАЗДЕЛ 3: РЕГИСТРАЦИЯ

За да бъде възможно участието в Играта е необходимо участникът да попълни формата за регистрация, която ще му бъде предоставена от касиерите в конкретния магазин. Клиентът трябва да посочи уникалния номер на касовата бележка и телефон за контакт. Попълненият талон следва да бъде пуснат в предвидената за целта урна, намираща се в близост до информационното табло на съответния магазин.

Организаторът не носи отговорност за неправилно попълнени данни във формуляра за участие. Правилното посочване на уникалния номер на касовата бележка и телефонния номер на участника е негова отговорност.

Не се допускат никакви нерегламентирани методи за регистрация за участие с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има правото да дисквалифицира съответния участник.

 

РАЗДЕЛ 3: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

В Играта могат да участват само физически дееспособни лица, навършили 18-годишна възраст, с изключение на: служителите на Организатора, всички подизпълнители (или техни служители), свързани с Играта, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи, братя и сестри).

РАЗДЕЛ 4: СРОК НА ИГРАТА

Играта се провежда за периода от 11 Август 2020г. до края на работното време на 08 Септември 2020г. на търговски обекти магазини Т МАРКЕТ в гр. Пловдив, ул. „Шипка“ №6 и бул. „Александър Стамболийски“ №33, вх. В, ет. - 1 - до 22:00 часа, освен ако друго не е посочено на входа на съответния търговски обект, поради причина, дължаща се на обявената извънредната противоепидемична обстановка в страната или други обективни причини, независещи от Организатора.

 

РАЗДЕЛ 5: НАГРАДИ. ПРОЦЕДУРА ПО ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УАСТНИЦИ И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Награди: Във всеки от търговски обекти, в които се провежда Играта - магазини Т Маркет в гр. Пловдив на ул. „Шипка“ №6 и на бул. „Александър Стамболийски“ №33, вх. В, ет. – 1 ще бъдат раздадени общо за целия срок на Играта по 4 (четири) комплекта от по 5 (пет) ваучера, всеки един от които на стойност 100 (сто) лева или общо за двата магазина 8 (осем) комплекта от по 5 (пет) ваучера, всеки един от които на стойност 100 (сто) лева. Ваучерите дават възможност на печелившия участник да пазарува в някой от двата търговски обекта, в които се провежда Играта. Ваучерите могат да бъдат използвани до края на календарната 2020г. (31.12.22020г.).

Теглене на печелившите участници: Всяка седмица от периода на Играта на следните дати 18.08.2020г. (вторник), 25.08.2020г. (вторник), 01.09.2020г. (вторник) и 09.09.2020г.(сряда) ще бъде изтеглен по един печеливш участник във всеки от двата търговски обекта, в които Играта се провежда, който ще спечели награда – комплект от по 5 (пет) ваучера за пазаруване, всеки един от които на стойност 100 (сто) лева. Ваучерите дават възможност за пазаруване и в двата търговски обекта Т Маркет в гр. Пловдив на ул. „Шипка“ №6 или на бул. „Александър Стамболийски“ №33, вх. В, ет. – 1. Ваучерите могат да бъдат използвани до 31.12.2020г. Ваучерите дават възможност за извършване на покупки до стойността, посочена на тях. При използване на ваучерите Организаторът не връща ресто. При пазаруване с ваучерите печелившият участник може да доплати, ако стойността на покупката му надвишава стойността на ваучерите.

Освен спечелилите участници за съответната седмица ще бъде изтеглен и по един резервен печеливш участник във всеки от двата търговски обекта Т МАРКЕТ. На таблото във всеки един магазин, в който се провежда Играта ще бъдат обявени уникалните номера на касовите бележки, спечелили награда през съответната седмица и магазинът, в който всяка съответна касова бележка е била изтеглена. След изтеглянето на печеливш участник и на резервен участник в двата магазина Т МАРКЕТ, в които се провежда Играта всички останали талони за участие, пуснати в урните през съответната седмица ще бъдат унищожавани.

За избягване на всякакви съмнения регистрирана касова бележка дава възможност за участие в Играта само през съответната седмица от периода на Играта, в която е регистрирана – тоест до датата на изтегляне на печелившите участници съответно на 18.08.2020г. (вторник), 25.08.2020г. (вторник), 01.09.2020г. (вторник) и 09.09.2020г.(сряда).

Тегленето на печелившите участници ще се извърши на случаен принцип. Непосредствено след изтегляне на печелившия участник Организаторът ще направи опит да се свърже с него. В случай че Организаторът не е успял да се свърже с печелившия участник в рамките на 3 (три) последователни дни, той ще се свърже с изтегления резервен печеливш участник.

Спечелилият участник и Организаторът уточняват деня за получаване на наградата в рамките на 2 (две) седмици от спечелването ѝ. В случай че той не се яви за получаване на наградата в рамките на 2 (две) седмици от изтеглянето му, Организаторът ще се свърже с резервния участник за получаването на наградата. Всяка награда може да бъде получена в търговския обект, в който печелившата касова бележка е била регистрирана.

Участник, който е спечелил награда при участие в предходната седмица, в случай че регистрира касова бележка и през следващата седмица от периода на Играта ще участва отново в тегленето за награда и през следващата седмица. Ако един участник е участвал в Играта през конкретна седмица от периода на Играта и в двата магазина, в които същата се провежда и бъде изтеглен като печеливш участник и в двата магазина, ще има възможност да спечели само една от наградите, а на негово място ще бъде изтеглен друг участник.

Получаване на наградата:  Наградите могат да бъдат получени в търговския обект, в който е направена съответната покупка, даваща право на клиента да участва в Играта. Всеки, който е спечелил е длъжен в срок до 2 (две) седмици от изтеглянето му, а резервен участник до 2 (две) седмици от прозвъняването и информирането му, че има право да получи наградата вместо първия спечелил участник да се яви за получаване на наградата в търговския обект, в който е извършена покупката, касовата бележка от която е регистрирана за участие.

Печелившият участник и Организаторът уговарят удобен за участника ден и час за получаване на наградата. Задължително условие за получаване на наградата е печелившият участник да представи на Организатора касовата бележка, с която се е регистрирал за участие в Играта. В случай че участникът не представи касовата бележка, с която е спечелил награда, същата ще бъде връчена на резервния участник.

При предаване на наградата се подписва Протокол между Организатора и печелившия участник.

Не се допуска размяна на награда с нейната парична равностойност или получаване на други награди.

 

РАЗДЕЛ 6: ПРЕРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Играта се прекратява с изтичане на обявения в настоящите Общи условия срок и раздаване на всички награди. Всички регистрации за участие, направени след края на работното време на търговските обекти, участващи в Играта на 08 Септември 2020г., ще се считат за невалидни.

В случай на форсмажорни обстоятелства или на други обстоятелства, за които Организаторът не носи отговорност, последният има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на следната интернет страница www.tmarket.bg и на таблата в търговските обекти Т Маркет в гр. Пловдив.

РАЗДЕЛ 7: ЛИЧНИ ДАННИ

Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, ще обработи личните данни на участниците в играта съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“ или „ОРЗЛД“) и в съответствие с Уведомлението за поверителност. Организаторът е оповестил цялата изискуема информация по чл. 13 от ОРЗЛД на следната интернет страница www.tmarket.bg и на таблата в търговските обекти Т Маркет в гр. Пловдив.

 

Публикувано на 11.08.2020г.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Уведомление за поверителност

 

 

 

Сравнение на продукти