• Начало
  • ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ФЕЙСБУК ИГРАТА „ОТКРИЙ МЕЧЕТО“

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ФЕЙСБУК ИГРАТА „ОТКРИЙ МЕЧЕТО“

Настоящите Общи условия уреждат правилата за участие във фейсбук играта „Открий мечето“ („ИГРАТА“). С регистрация за участие в ИГРАТА всеки участник се съгласява отношенията между него и Организатора да се подчиняват на настоящите Общи условия.

Настоящите Общи условия са публикувани на https://tmarket.bg/page/tomboli.

Организаторът си запазва правото да променя настоящите Общи условия, като за целта ще уведоми всички участници и всички останали, които още не са се включили в Играта, по подходящ начин като публикува измененията на https://tmarket.bg/page/tomboli.

 

РАЗДЕЛ 1: ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА „Открий мечето“ Е :

„МАСИМА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 131324923, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ №247, ет. 2, телефонен номер 00359 8 9999 2901, имейл адрес: igri@maximabulgaria.bg.

РАЗДЕЛ 2: УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Организаторът публикува панорамно изображение, в което са скрити общо 5 (пет) броя мечета. Всеки желаещ да се включи в ИГРАТА трябва напише в коментар на публикацията, с която е обявена Играта и публикувано панорамното изображение, къде са разположени/скрити мечетата.

Всеки участник може да коментира неограничен брой пъти под публикацията, като всеки коментар увеличава пропорционално шансовете му за печалба. Независимо от броя на коментарите, един участник има право да спечели само една Награда в периода на провеждане на Играта.

Участниците имат право да участват в Играта само с един валиден фейсбук профил. Не се допускат всякакви нерегламентирани методи за участие с цел увеличаване шанса за печалба чрез използване на невалидни профили. Преценката за спазването на горепосочените условия тежи върху Организатора и не може да бъде оспорвана от участниците.

Всеки регистрирал се чрез коментар участник може да се откаже от ИГРАТА като за целта изтрие своя коментар под публикацията.

 

РАЗДЕЛ 3: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

В ИГРАТА могат да участват само физически дееспособни лица, навършили 18-годишна възраст, притежаващи активен профил във фейсбук, с изключение на: служителите на Организатора, всички подизпълнители (или техни служители), свързани с ИГРАТА, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

Участието в Играта не е обвързано с покупка.

 

РАЗДЕЛ 4: СРОК НА ИГРАТА

 

ИГРАТА „Открий мечето“ се провежда за периода от 15.12.2020г. до 22.12.2020г. включително. На 23.12.2020г. на произволен принцип ще бъдат изтеглени 5 (пет) печеливши участника.

 

РАЗДЕЛ 5: НАГРАДИ. ПРОЦЕДУРА ПО ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УАСТНИЦИ И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Награди: За целия срок на ИГРАТА могат да бъдат спечелени общо 5 (пет) броя плюшени мечета, всяко едно наричано за краткост НАГРАДА.

 

Теглене на печелившите участници: Печелившите участници ще бъдат изтеглени на 23.12.2020г. на случаен принцип измежду участниците, коментирали публикацията и които са открили къде са скрити мечетата.

 

В тегленията участват всички участници, изпълнили изискванията на Играта, поставили своя коментар с правилен отговор къде в панорамното изображение са скрити мечетата, до 23:59ч. на 22.12.2020г. Коментарите, публикувани на по-късен етап няма да бъдат зачетени и няма да участват в тегленето на наградите.

 

Обявяване на печелившите участници: Организаторът ще обяви печелившите участници на 23.12.2020г. чрез публикация във фейсбук профила си, както и чрез лично съобщение във фейсбук, в което ще предостави възможност на печелившите участници да изпратят своите имена, адрес и телефон за връзка на посочен в съобщението имейл или чрез платформата на фейсбук.

 

Ще бъдат изтеглени 5 (пет) печеливши участника, които могат да спечелят само една единствена Награда. При технически проблем е възможно печелившите участници да бъдат изтеглени или обявени със закъснение до 3 (три) работни дни от първоначално предвиденото.

 

Получаване на наградата: Наградите ще бъдат изпратени чрез куриер до посочен от участника адрес в рамките на 7 дни от обявяването на печелившите участници.

Организаторът чрез външна фирма - куриер ще потърси печелившия участник на посоченият от него адрес след предварителна уговорка за дата и час на получаване на наградата. Последният е длъжен да представи документ за самоличност при получаването на Наградата или изрично пълномощно, когато Наградата се получава от трето лице. Ако печелившият участник не може да бъде намерен на посоченият от него адрес в рамките на две посещения и след опит за свързване чрез телефонен номер, последният се дисквалифицира от участие в Играта и ще бъде заменен от друг участник, следвайки процедурата по теглене и обявяване на печелившите участници в Играта, описана в Раздел 5.

При предаване на Наградата се подписва Протокол между Външното дружество - куриер и печелившия участник.

Не се допуска размяна на Награда с нейната парична равностойност или получаване на други награди.

 

РАЗДЕЛ 6: ПРЕРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

ИГРАТА се прекратява с изтичане на обявения в настоящите Общи условия срок и раздаване на всички Награди. Всички коментари за участие, направени след 23:59 часа на 22.12.2020г., ще се считат за невалидни.

В случай на форсмажорни обстоятелства или на други обстоятелства, за които Организаторът не носи отговорност, последният има неотменимото право да прекрати ИГРАТА по всяко време, обявявайки това на следната страница https://tmarket.bg/page/tomboli или на Facebook страницата си https://www.facebook.com/MaximaBulgaria.

 

РАЗДЕЛ 7: ЛИЧНИ ДАННИ

Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, ще обработва личните данни на участниците в ИГРАТА съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“ или „ОРЗЛД“) и в съответствие с Уведомлението за поверителност. Организаторът е оповестил цялата изискуема информация по чл. 13 от ОРЗЛД на следната интернет страница [https://tmarket.bg].

 

Публикувано на 14.12.2020г.

Настоящите Общи условия са достъпни на следната интернет страница https://tmarket.bg/page/tomboli.

 

 

 

Сравнение на продукти