• Начало
  • ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „НА ЛОВ ЗА СЪКРОВИЩА В Т МАRКЕТ!“

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „НА ЛОВ ЗА СЪКРОВИЩА В Т МАRКЕТ!“

Настоящите Общи условия уреждат правилата за участие в играта „НА ЛОВ ЗА СЪКРОВИЩА В Т МАРКЕТ!“ („Играта“). С регистрация за участие в Играта всеки участник се съгласява отношенията между него и Организатора да се подчиняват на настоящите Общи условия.

Настоящите Общи условия са публикувани на https://tmarket.bg/page/tomboli  и на таблата в търговските обекти Т Маркет.

Организаторът си запазва правото да променя настоящите Общи условия, като за целта ще уведоми всички участници и останалите клиенти, които все още не са се включили в Играта, по подходящ начин, като на регистрираните участници ще изпрати съобщение на телефонния им номер като ги информира за съответните промени, а останалите клиенти ще информира като публикува измененията на следната интернет страница https://tmarket.bg/page/tomboli  и на таблата в търговските обекти Т Маркет.

РАЗДЕЛ 1: ОРГАНИЗАТОР НА Играта „НА ЛОВ ЗА СЪКРОВИЩА В Т МАРКЕТ!

Чл. 1. „МАСИМА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД („Организатор“), ЕИК: 131324923, със седалище  и адрес на управление гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ №247, ет. 2, телефонен номер 00359 8 9999 2901, имейл адрес: igra@maximabulgaria.bg организира Игра „НА ЛОВ ЗА СЪКРОВИЩА В Т МАРКЕТ!“.

РАЗДЕЛ 2: УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Чл. 2.1. Всеки желаещ да се включи в Играта трябва да направи покупка от физически магазин Т МАРКЕТ или от онлайн магазина на Организатора tmarketonline (https://tmarketonline.bg/) на обща минимална стойност 25 (двадесет и пет) лева с включен ДДС (реално заплатената сума след приспадане на всякакъв вид отстъпки). Покупката може да бъде направена във всеки един магазин Т МАРКЕТ на територията на страната, както и от онлайн магазина на Организатора tmarketonline (https://tmarketonline.bg/). Покупката следва да бъде извършена с една транзакция, тоест стойността на една касова бележка не може да бъде по-малка от минималната стойност на покупка за участие в Играта.

Чл. 2.2. Ако стойността на касовата бележка надвишава един или няколко пъти минималната стойност на покупката, това не увеличава шанса за печалба на участника и НЕ му дава право да регистрира съответната касова бележка повече от един път. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки.

 

РАЗДЕЛ 3: РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 3.1. За да бъде възможно участието в Играта е необходимо клиентът да се регистрира по един от следните начини, по свой избор:

Чл. 3.1.1. (изменена на 10.02.2021г.) ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ Клиентът може да се регистрира на следната интернет страница https://tmarket.bg/page/tomboli

При регистрация до 12.02.2021г. клиентът посочва телефонен номер и Уникален номер на касовата бележка (УНП). За да завърши регистрацията клиентът трябва да потвърди в обособеното за целта поле, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

При регистрация от 13.02.2021г. до края на играта клиентът посочва телефонен номер, номер на касов бон и BN. За да завърши регистрацията клиентът трябва да потвърди в обособеното за целта поле, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

или

Чл. 3.1.2. (изменена на 10.02.2021г.) РЕГИСТРАЦИЯ В МАГАЗИНИ Т МАРКЕТ Клиентът може да се регистрира в търговските обекти като попълни формата за регистрация, която ще му бъде предоставена от касиерите в конкретния физически магазин Т-Маркет.

 

При регистрация до 12.02.2021г. клиентът трябва да посочи телефонен номер и Уникален номер на касовата бележка (УНП), както и да потвърди в обособеното за целта поле, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

При регистрация от 13.02.2021г. до края на играта клиентът трябва да посочи телефонен номер, номер на касов бон и BN №, както и да потвърди в обособеното за целта поле, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

 

Чл. 3.1.3 Покупката, касовата бележка за която се регистрира трябва да е направена в периода от 08.02.2021г. до 02.04.2021г.

Чл. 3.2. Не се допускат всякакви нерегламентирани методи за регистрация за участие с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има правото да дисквалифицира съответния участник.

Чл. 3.3. (изменена на 10.02.2021г.) Всеки регистрирал се участник може да се откаже от Играта като за целта изпрати имейл на следната електронна поща: igra@maximabulgaria.bg, като в зависимост от типа касова бележка, който е регистрирал, посочи УНП или номер на касов бон и BN №.

 

РАЗДЕЛ 4: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Чл. 4. В Играта могат да участват само физически дееспособни лица, навършили 18-годишна възраст, с изключение на: служителите на Организатора, всички подизпълнители (или техни служители), свързани с Играта, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

РАЗДЕЛ 5: ПЕРИОД НА ИГРАТА

 

Чл. 5. Играта „НА ЛОВ ЗА СЪКРОВИЩА В Т МАРКЕТ!“ се провежда за периода от 08.02.2021г. до 02.04.2021г. Печелившите участници ще бъдат теглени всяка седмица по реда описан в Раздел 6 „НАГРАДИ. ПРОЦЕДУРА ПО ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УАСТНИЦИ И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ“.

 

РАЗДЕЛ 6: НАГРАДИ. ПРОЦЕДУРА ПО ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УАСТНИЦИ И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Чл. 6.1. Награди: За целия срок на Играта могат да бъдат спечелени общо 8 (осем броя) игрални конзоли Playstation 4, всяка една на стойност 569,00 (петстотин шестдесет и девет) лева с вкл. ДДС.

Всяка седмица от периода на играта може да бъде спечелена 1 (една) единствена награда

 

Чл. 6.2.1. Теглене на печелившите участници: Печелившите участници ще бъдат теглени всеки Вторник на съответната седмица от периода на Играта на случаен принцип, както следва:

1. 16.02.2021г. – първо теглене
2. 23.02.2021г. – второ теглене
3. 02.03.2021г. - трето теглене
4. 09.03.2021г. – четвърто теглене
5. 16.03.2021г. – пето теглене
6. 23.03.2021г. – шесто теглене
7. 30.03.2021г. – седмо теглене
8. 06.04.2021г. – осмо теглене

 

Чл. 6.2.2. В тегленията участват всички коректно попълнени формуляри (на хартиен и електронен носител) за участие в периода от 08.02.2021г. до 23:59ч. на 02.04.2021г.

 

Чл. 6.3. Обявяване на печелившите участници: Организаторът ще обявява печелившите участници всеки петък съгласно долупосочения график на следната интернет страница https://tmarket.bg/page/tomboli , както и на Facebook страницата си „T MARKET“  на адрес: https://www.facebook.com/MaximaBulgaria както следва:

1. 19.02.2021г. – обявяване на печеливш участник от първо теглене
2. 26.02.2021г. – обявяване на печеливш участник от второ теглене
3. 05.03.2021г. – обявяване на печеливш участник от трето теглене
4. 12.03.2021г. – обявяване на печеливш участник от четвърто теглене
5. 19.03.2021г. – обявяване на печеливш участник от пето теглене
6. 26.03.2021г. – обявяване на печеливш участник от шесто теглене
7. 02.04.2021г. – обявяване на печеливш участник от седмо теглене
8. 09.04.2021г. – обявяване на печеливш участник от осмо теглене

Чл. 6.4. Съгласно графика за теглене на печеливши участници, в съответния ден ще бъде изтеглен един печеливш участник, който ще спечели една единствена награда. При технически проблем е възможно печелившият участник да бъде  изтеглен или обявен със закъснение до 3 (три) работни дни от първоначално предвиденото.

Чл. 6.5. (изменена на 10.02.2021г.) Тегленето на печелившите участници ще се извърши на случаен принцип. При обявяване на печелившите участници ще бъдат публикувани единствено уникален номер на касовата бележка (УНП) или номер на касов бон и BN №, в зависимост от типа касова бележка, с който съответният участник се е регистрирал за участие в Играта.

Чл. 6.6.1. Eдин участник може да спечели една единствена награда в периода на конкретното седмично теглене, като това не ограничава правото му да участва за награда в Играта всяка следваща седмица до края на периода, в който Играта се провежда, ако е регистрирал и други касови бележки, освен тази, с която е спечелил.

Чл. 6.6.2. Една регистрирана касова бележка дава възможност за участие в Играта през целия период на провеждането ѝ, от датата на регистрацията в периода от 08.02.2021г. до 02.04.2021г., ако не е била изтеглена в някоя от седмиците.

Чл. 6.7.1. Получаване на наградата:   Наградите могат да бъдат получени във всеки един магазин Т-Маркет. Организаторът ще потърси печелившият участник на посочения от него телефонен номер в деня на изтеглянето му  като печеливш участник, като уговорят удобен за участника ден и час за получаване на наградата. Задължително условие за получаване на наградата е печелившият участник да представи на Организатора касовата бележка, с която се е регистрирал за участие в Играта. Всеки, който е спечелил е длъжен да се яви за получаване на наградата в търговски обект Т-Маркет съгласно уговореното с Организатора и да представи касовата бележка, която е регистрирана за участие. В случай че съответният печеливш участник не се яви в уговореното време за получаване на наградата, Организаторът ще се свърже с него по телефон за уговаряне на друго удобно за печелившия участник време за получаване на наградата. Ако последният не се яви за получаване на наградата в допълнително уговореното време, то той губи правото си да получи наградата, а Организаторът ще изтегли друг участник и ще следва посочените по-горе стъпки.

Чл. 6.7.2. В случай че участникът не представи касовата бележка, с която е спечелил наградата, същата ще бъде връчена на друг участник, който ще бъде изтеглен на негово място.

Чл. 6.7.3. При предаване на наградата се подписва Протокол между Организатора и печелившия участник.

Чл. 6.8. Не се допуска размяна на награда с нейната парична равностойност или получаване на други награди.

 

РАЗДЕЛ 7: ПРЕРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Чл. 7. 1. Играта се прекратява с изтичане на обявения в настоящите Общи условия срок и раздаване на всички награди. Всички регистрации за участие, направени след 23:59 часа на 02.04.2021г., ще се считат за невалидни.

 Чл. 7.2. В случай на форсмажорни обстоятелства или на други обстоятелства, за които Организаторът не носи отговорност, последният има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на следната страница https://tmarket.bg/page/tomboli или на Facebook страницата си https://www.facebook.com/MaximaBulgaria .  

 

РАЗДЕЛ 8: ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 8. Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, ще обработи личните данни на участниците в Играта съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“ или „ОРЗЛД“) и в съответствие с Уведомлението за поверителност. Организаторът е оповестил цялата изискуема информация по чл. 13 от ОРЗЛД на следната интернет страница https://tmarket.bg/page/tomboli.

 

Публикувано на 07.02.2021г.

Изменени на 10.02.2021г.

 

Настоящите Общи условия са достъпни на следната интернет страница https://tmarket.bg/page/tomboli  както и във физическите магазини на Т-Маркет.

 

 

 

 

Сравнение на продукти