• Начало
 • ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ФЕЙСБУК ИГРАТА "Победа"

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ФЕЙСБУК ИГРАТА "Победа"

Настоящите Общи условия уреждат правилата за участие във фейсбук играта „ПОБЕДА“ („ИГРАТА“). С регистрация за участие в ИГРАТА всеки участник се съгласява отношенията между него и Организатора да се подчиняват на настоящите Общи условия.

Настоящите Общи условия са публикувани на https://tmarket.bg/page/tomboli

Организатора си запазва правото да променя настоящите Общи условия, като за целта ще уведоми всички участници и останалите клиенти, които все още не са се включили в Играта, по подходящ начин като публикува измененията на https://tmarket.bg/page/tomboli.

РАЗДЕЛ 1: ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА „ПОБЕДА“ Е :

 1. „МАСИМА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 131324923, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ №247, ет. 2, телефонен номер 00359 8 9999 2901, имейл адрес: igri@maximabulgaria.bg.

РАЗДЕЛ 2: УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Всеки желаещ да се включи в ИГРАТА трябва да коментира публикация, публикувана на официалната фейсбук страница на Т-Маркет https://www.facebook.com/MaximaBulgaria  във връзка с провежданата игра в рамките на периода на провеждане на Играта. В коментарите си участниците следва да отговорят на въпроса „Кой от продуктите на „Победа“ ще присъства на твоята Великденска трапеза?“,  да изпишат името или обозначението на един от изобразените на снимката продукти с марка „Победа“ под публикацията както и да напишат името на града в който живеят – гр. София или гр. Пловдив – при пропуск на което и да е от гореизброените условия, съответния коментар ще се счита за невалиден. Играта се провежда на територията на гр. София и гр. Пловдив. Изобразените на визията продукти, които участниците следва да посочат в коментар са: Бисквитиера Pobeda Selection, бонбониера „Черноморец“ и бисквити „Анелия“.

Всеки участник може да коментира неограничен брой пъти под публикацията, като всеки коментар увеличава пропорционално шансовете му за печалба. Независимо от броя на коментарите, един участник има право да спечели само една награда в периода на провеждане на Играта.

Участниците имат право да участват в Играта само с един валиден фейсбук профил. Не се допускат всякакви нерегламентирани методи за участие с цел увеличаване шанса за печалба чрез използване на невалидни профили. Преценката за спазването на горепосочените условия тежи върху Организатора и не може да бъде оспорвана от участниците.

Всеки регистрирал се чрез коментар участник може да се откаже от ИГРАТА като за целта изтрие своя коментар под публикацията.

 

РАЗДЕЛ 3: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

В ИГРАТА могат да участват само физически дееспособни лица, навършили 18-годишна възраст, притежаващи активен профил във фейсбук, с изключение на: служителите на Организатора, всички подизпълнители (или техни служители), свързани с ИГРАТА, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

Участието в Играта не е обвързано в покупка.

 

РАЗДЕЛ 4: СРОК НА ИГРАТА

ИГРАТА „Победа“ се провежда за периода от 23.04.2021г. до 26.04.2021г. включително. На 26.04.2021г. в 18:00ч. чрез специално генериран софтуер на произволен принцип ще бъдат изтеглени 6 (шест) победителя - трима победители за гр. София и трима за гр. Пловдив според написаното от тях в коментара под публикацията.

 

РАЗДЕЛ 5: НАГРАДИ. ПРОЦЕДУРА ПО ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УАСТНИЦИ И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Награди: За целия срок на ИГРАТА могат да бъдат спечелени общо 6 (шест) броя кошници със захарни изделия от продуктовата гама на „Победа“ АД, наричани за краткост НАГРАДАТА,  като всяка кошница съдържа следните продукти:

 

 1. Бисквитиера Селекция 330 г – 1 бр.
 2. Бонбони Черноморец 187 г – 1 бр.
 3. Бисквити Анелия 200 г вкус какао – 1 бр.
 4. Бисквити Анелия 200 г вкус мляко – 1 бр.
 5. Обикновени вафли Черноморец 420 г (16 бр. вафли) – 1 бр.
 6. Тунквани вафли Черноморец с портокал и фъстъци 75 г – 2 бр.
 7. Тунквани вафли Черноморец с какао и фъстъци 75 г – 2 бр.
 8. Тунквани вафли Черноморец с вишна и фъстъци 75 г – 2 бр.
 9. Тунквани вафли Черноморец с карамел и фъстъци 75 г – 2 бр.
 10. Мини кексове Couple cake Family Pack с боровинка –200 г . – 1 бр.
 11. Мини кекс Couple cake с шоко капки – 2 бр.
 12. Бисквити Изгрев класик без палмова мазнина 50 г – 2 бр.
 13. Бисквити Изгрев какао без палмова мазнина 50 г – 2 бр.

 

      Теглене на печелившите участници: Печелившите участници ще бъдат изтеглени на 26.04.2021г. в 18:00ч. на случаен принцип измежду участниците, коментирали публикацията и изпълнили всички описани в настоящите общи условия изисквания.

 

В тегленията участват всички  участници, изпълнили изискванията на Играта и поставили своя коментар до 18:00ч. на 26.04.2021г. Коментарите, публикувани на по-късен етап няма да бъдат зачетени и няма да участват в тегленето на наградите.

 

Обявяване на печелившите участници: Организатора ще обяви печелившите участници

На 26.04.2021г. чрез коментар под публикацията и тагване имената на печелившите, както и чрез лично съобщение във фейсбук, в което ще предоставят възможност на печелившите участници да изпратят своите имена, адрес и телефон за връзка чрез платформата на фейсбук.

 

Ще бъдат изтеглени шест печеливши участника, които могат да спечелят само една единствена награда. При технически проблем е възможно печелившите участници да бъдат изтеглени или обявени със закъснение до 3 (три) работни дни от първоначално предвиденото. Обявяването на печелившите участници ще бъде публикувано на официалната интернет страница на Т-Маркет https://tmarket.bg/page/tomboli.

 

Получаване на наградата: Наградите ще бъдат изпратени чрез куриер до посочен от участника адрес в рамките на 7 дни от обявяването на печелившите участници.

Организатора чрез външна фирма - куриер ще потърси печелившия участник на посоченият от него адрес след предварителна уговорка за дата и час на получаване на наградата. Последният е длъжен да представи документ за самоличност при получаването на наградата или изрично пълномощно когато наградата се получава от трето лице. Ако печелившият участник не може да бъде намерен на посоченият от него адрес в рамките на две посещения и след опит за свързване чрез телефонен номер, последният се дисквалифицира от участие в Играта и ще бъде заменен от друг участник, следвайки процедурата по теглене и обявяване на печелившите участници в Играта, описана в Раздел V.

При предаване на наградата се подписва Протокол между Външното дружество - куриер и печелившия участник.

Не се допуска размяна на награда с нейната парична равностойност или получаване на други награди.

 

РАЗДЕЛ 6: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

ИГРАТА се прекратява с изтичане на обявения в настоящите Общи условия срок и раздаване на всички награди. Всички коментари за участие, направени след 18:00ч. часа на 26.04.2021г. ще се считат за невалидни.

 В случай на форсмажорни обстоятелства или на други обстоятелства, за които Организаторът не носи отговорност, последният има неотменимото право да прекрати ИГРАТА по всяко време, обявявайки това на следната страница https://tmarket.bg/page/tomboli или на Facebook страницата си https://www.facebook.com/MaximaBulgaria.

 

РАЗДЕЛ 7: ЛИЧНИ ДАННИ

Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, ще обработва личните данни на участниците в ИГРАТА съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“ или „ОРЗЛД“) и в съответствие с Уведомлението за поверителност. Организаторът е оповестил цялата изискуема информация по чл. 13 от ОРЗЛД на следната интернет страница [https://tmarket.bg].

 

Публикувано на 23.04.2021г.

Настоящите Общи условия са достъпни на следната интернет страница https://tmarket.bg/page/tomboli.

Сравнение на продукти