• Начало
  • ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА Томбола за лек автомобил

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА Томбола за лек автомобил

 ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „СПЕЧЕЛИ НОВ АВТОМОБИЛ С T MARKET!“ („Общи условия“)

 

РАЗДЕЛ 1: ПУБЛИЧНОСТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

1.1. Публичност на Общите условия

Настоящите Общи условия уреждат правилата за участие в играта „СПЕЧЕЛИ НОВ АВТОМОБИЛ С T MARKET!“ („Играта“). Условията са достъпни на официалната интернет страницата на T MARKET https://tmarket.bg, подстраница https://tmarket.bg/page/obshti-uslovia-tombola-lek-avtomobil и на информационните табла в магазини T MARKET.

С регистрацията си за участие в Играта всеки участник се съгласява отношенията между него и Организатора по повод Играта да се регулират от настоящите Общи условия. Участието в Играта е допустимо при стриктно спазване на Общите условия.

1.2. Организатор

Организатор на Играта е „МАКСИМА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 131324923, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ №247, ет. 2, телефонен номер 0899/ 99 29 01, имейл адрес: igra@maximabulgaria.bg (наричано „Т MARKET“ или „Организатор“).

1.3. Място на провеждане на Играта

Играта се организира и провежда на български език на територията на Република България във всички магазини T MARKET, както и чрез интернет страницата на Организатора https://tmarket.bg, с подстраница https://tmarket.bg/page/tombola-lek-avtomobil.

РАЗДЕЛ 2: ПЕРИОД НА ИГРАТА

  1. Периодът на провеждане на Играта е от 18.11.2021г. (18 ноември 2021г.) до 31.12.2021г. (31 декември 2021г.) – Период на Играта.

РАЗДЕЛ 3: ПРАВО НА УЧАСТИЕ

  1. В Играта могат да участват само физически дееспособни лица, навършили 18-годишна възраст към датата на регистрация, с постоянен адрес в Република България, с изключение на: служителите на Организатора и лицата, упражняващи дейност по договор за управление при него, членовете на техните семейства (включително възходящи и низходящи от втора степен, съпрузи и роднини по съребрена линия до втора степен), както и трети лица (вкл. такива, ангажирани при подизпълнители на Организатора), които са участвали в организирането и/или провеждането на Играта.

РАЗДЕЛ 4: РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е БЕЗПЛАТНО И НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА

4.1. Регистрирането за участие в Играта е възможно да се направи, както в магазини T MARKET, така и на официалната интернет страница на Организатора https://tmarket.bg/, с подстраница https://tmarket.bg/page/tombola-lek-avtomobil.

Всяка регистрация, независимо дали е направена в магазини T MARKET или на интернет сайта на Организатора дава равни шансове за спечелване на наградата.

4.2. Регистрация в магазини T MARKET

4.2.1. Регистрацията за участие в Играта може да се направи чрез талон за участие, който се получава БЕЗПЛАТНО при информационните табла и на касите в магазини T MARKET. За избягване на всякакви съмнения получаването на талон за участие не е обвързано с покупка.

Талони за участие в Играта могат да бъдат пускани единствено в посочения в Раздел 2 Период на Играта, в специални урни, поставени в близост до информационните табла в магазини T MARKET. Урните ще бъдат достъпни в работното време на съответния магазин.

Всеки участник има право да участва в Играта с повече от един талон. Всеки регистриран талон ще бъде включен в жребия за наградата.

4.2.2. Изображение на талона, който се пуска в урните в магазините

Лице:

Гръб:

 

4.2.3. Талонът за участие съдържа следната информация: име и фамилия, телефонен номер, e-mail, специално обособено поле, в което участникът да потвърди, че приема настоящите Общи условия, както и допълнителни, специално обособени полета, чрез които участникът може да потвърди, че е запознат с Уведомлението за поверителност във връзка с обработването на лични данни, както и да даде съгласие за обработване на личните му данни за целите на маркетинга.

Задължителните полета за регистрация, които участникът трябва да попълни са име и фамилия, телефонен номер и да постави „√“ (отметка) или „Х“ в специално обособеното поле за приемане на Общите условия. Всички задължителни полета са означени с този символ „*“.

4.2.4. При непълни и/или неверни данни на участник в Играта, участието ще се счита за невалидно. Организаторът не носи отговорност, в случай че участник е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт.

4.2.5. Регистрациите, които са направени чрез талони, различни от тези, отпечатани от Организатора ще се считат за невалидни.

4.3. Онлайн регистрация

4.3.1. Регистрация за участие в Играта може да се направи по електронен път чрез попълване на онлайн талон (форма) за регистрация на https://tmarket.bg/page/tombola-lek-avtomobil. Регистрацията се осъществява безплатно и не е обвързана с покупка.

Онлайн регистрация може да бъде направена единствено в посочения в Раздел 2 Период на Играта – от 00:00 часа на 18.11 2021г. до 23:59 часа на 31.12.2021г.

Всеки участник има право да направи неограничен брой онлайн регистрации. Всяка една онлайн регистрация ще бъде включена в жребия за наградата.

4.3.2. При зареждането на интернет страницата https://tmarket.bg/page/tombola-lek-avtomobil на екрана на участника ще се визуализира форма за регистрация с полета за попълване, които съдържат следната информация: име и фамилия, телефонен номер, e-mail, специално обособено поле, в което участникът да потвърди, че приема настоящите Общи условия, както и допълнителни, специално обособени полета, чрез които участникът може да потвърди, че е запознат с Уведомлението за поверителност във връзка с обработването на лични данни, както и да даде съгласие за обработване на личните му данни за целите на маркетинга.

Задължителните полета за регистрация, които участникът трябва да попълни са име и фамилия, телефонен номер и да кликне, като постави „√“ (отметка) в специално обособеното поле за приемане на Общите условия. Всички задължителни полета са означени с този символ „*“

При завършване на регистрацията на екрана на участника ще се визуализира потвърждение за успешно завършена регистрация.

4.3.3. В случай че участникът не е попълнил всички задължителни полета, няма да може да завърши успешно своята регистрация. Организаторът не носи отговорност, в случай че участник е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт.

РАЗДЕЛ 5: НАГРАДА. ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ УЧАСТНИК

5.1. Награда:

Регистрацията за участие в Играта дава възможност за спечелване на лек автомобил TOYOTA C-HR Hybrid.

5.2. Теглене на печеливш участник

На 10.01.2022г. (10 януари 2022г.) в присъствието на нотариус ще бъде изтеглен участникът, който ще спечели наградата - лек автомобил TOYOTA C-HR.

5.3. Печеливш участник

При изтеглянето на печелившия участник Организаторът ще провери дали са изпълнени всички изисквания на настоящите Общи условия. В случай че участникът не е отговорил на всички изисквания, на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш участник.

5.4. Резервни печеливши участници

Освен печелившия участник, Организаторът ще изтегли и трима резервни печеливши участници – 1-ви, 2-ри и 3-ти резервен участник. За всеки един от тях ще бъде проверено дали е изпълнил изискванията на настоящите Общи условия.

В случай че като резервен участник бъде изтеглен победителят, но с друга негова регистрация (друг талон или друга онлайн регистрация), на негово място ще бъде изтеглен друг резервен участник. Същото важи и ако един резервен участник бъде изтеглен повече от един път в това му качество.

РАЗДЕЛ 6: ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ УЧАСТНИК

6.1. Организаторът ще обяви печелившия участник на своята официална интернет страница https://tmarket.bg/, подстраница https://tmarket.bg/page/obshti-uslovia-tombola-lek-avtomobil в срок от 5 (пет) дни от тегленето на наградата.

Организаторът ще обяви печелившия участник чрез първите 6 цифри на телефонния му номер и неговите инициали.

6.2. Печелившият участник ще бъде уведомен, до 5 (пет) дни след тегленето на наградата, чрез телефонно обаждане на регистрирания от него телефон за участие, като Организаторът и печелившият участник ще уточнят точният адрес, датата и начина на предоставяне на наградата. След приключване на телефонния разговор, Организаторът ще изпрати SMS на телефонния номер на печелившия участник с информация за датата, часа и мястото за получаване на наградата.

В случай че Организаторът не успее да се свърже с печелившия участник в рамките на 5 (пет) дни (като всеки един от дните Организаторът ще прави опит да се свърже с печелившия участник до 2 пъти в различен часови диапазон), той ще му изпрати SMS с информация за това. В случай че печелившият участник не потърси Организатора в срок от 5 (пет) дни от получаване на съответното съобщение, правото за получаване на наградата преминава върху резервен участник (по реда на изтеглянето им) и т.н.

6.3. В случай че в срок до 15 (петнадесет) дни след уговорената дата за получаване на наградата, участникът не е потърсил Организатора и не се е явил за получаване на автомобила, правото за получаване на наградата преминава върху резервен участник (по реда на изтеглянето им) и т.н.

6.4. Ако правото за получаване на наградата премине у резервен участник, спрямо него се прилагат всички изисквания, които Организаторът е определил за печеливш участник.

6.5. Печелившият участник губи правото да получи наградата при неизпълнение на което и да е от условията, посочени по-долу:

  1. Няма навършени 18 години и не отговаря на останалите изисквания на Раздел 3;
  2. Не удостовери самоличността си с документ за самоличност и не подпише необходимите документи за прехвърляне собствеността върху наградата, съответно и за получаването ѝ;
  3. Не може да бъде открит на телефонния му номер при условията на т. 6.2 и съответно не е потърсил Организатора в посочения пак там срок;
  4. Не се яви за получаване на наградата в срока по т. 6.3
  5. Използва фалшива идентичност.

6.6. Организаторът ще използва следния телефонен номер за контакт с печелившия участник 0899/ 99 29 01.

6.7. Печелившият участник не може да прехвърли правото си на получаване на наградата на трето лице.

РАЗДЕЛ 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

7.1. Печелившият участник е длъжен да окаже необходимото съдействие за получаване на наградата. Той трябва да се яви в уговорените ден, място и час за получаване на наградата, ако се налага да подпише писмен договор, в т.ч. в нотариална форма, когато законът въвежда такива изисквания за прехвърляне на наградата, да предостави необходимите лични данни, необходими за прехвърлянето на собствеността и да удостовери писмено, че е получил наградата.

Конкретната сделка, с която ще бъде прехвърлена собствеността на лекия автомобил е по преценка на Организатора, но при всички случаи печелившият участник ще получи наградата безвъзмездно.

7.2. Разходите по предоставяне на наградата

Организаторът поема разходите, свързани с предоставяне на наградата и прехвърлянето ѝ в собственост на печелившия участник, в това число: разходите по доставяне на наградата до мястото на получаване, нотариални такси (ако такива са дължими), такси за вписване и регистрация, данъци и други разноски, свързани с прехвърляне на собствеността върху наградата, ако такива се дължат. Не се поемат разходите, свързани с ползването на наградата от печелившия участник.

7.3. При предаване на наградата се подписва Протокол между Организатора и печелившия участник.

7.4. Не се допуска размяна на награда с нейната парична равностойност или получаване на други награди.

РАЗДЕЛ 8: ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за невъзможност на участниците да се регистрират за участие в Играта поради технически проблеми, забавяне или други причини свързани с интернет доставчика или интернет връзката на лицето, желаещо да се регистрира, прекъсване на електрозахранването, техническа неизправност на устройството, използвано от участника за онлайн регистрация.

8.2. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като срив на информационната система/онлайн страницата.

8.3. Организаторът не е длъжен да води комуникация с участниците и не носи отговорност в случай на неуспешен опит от тяхна страна да се регистрират за участие в Играта в резултат на технически проблем с комуникационните системи.

8.4. Организаторът не носи отговорност за вреди и неблагоприятни последици, свързани с използването на наградата.

8.5. Всички участници поемат разходите, свързани с регистрация в Играта – разходи, свързани с придвижването им до магазини T MARKET или разходи за достъп до интернет.

8.6. Организаторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи на участник, в следствие на предоставени неверни данни при участие в Играта или нарушаване на настоящите Общи условия. Участници, които ползват неверни данни или нарушават Общите условия ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомяване, като губят възможността за спечелване на наградата.

8.7. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които при регистрация са предоставили каквато и да била информация, несъвместима с Играта, обидна, дискриминационна, противоречаща на добрите нрави и на морала.

8.8. (доп. на 19.11.2021г.) Организаторът има право едностранно да дисквалифицира участници, които използват нерегламентирани методи и алгоритми, които им позволяват да се регистрират автоматично без човешка намеса и по този начин си осигуряват нерегламентирано предимство пред останалите участници.

РАЗДЕЛ 9: ПРЕРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

9.1. Играта се прекратява с предоставяне на наградата на печелившия участник. Всички задължения на Организатора се считат за изпълнени с предаването на наградата на печелившия участник.

9.2. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време преди изтичане на Периода на Играта, поради технически причини, промени в приложимото законодателство, указания/разпореждания на държавни или местни органи, форсмажорни обстоятелства, злоупотреба и неправомерно поведение на трети лица, които могат да увредят по някакъв начин правата и интересите на участниците или на Организатора. В тези случаи Организаторът ще обяви по подходящ начин, включително на официалната си интернет страница обстоятелството по преждевременно прекратяване на Играта.

РАЗДЕЛ 10. ДРУГИ

10.1. Промяна в Общите условия

Организаторът си запазва правото да променя едностранно настоящите Общи условия по всяко време. В случай на изменения в Общите условия, Организаторът ще уведоми всички участници, като публикува измененията на официалната интернет страница на Организатора https://tmarket.bg , подстраница https://tmarket.bg/page/obshti-uslovia-tombola-lek-avtomobil и на информационните табла в магазини Т МАРКЕТ. Измененията в Общите условия имат действие, считано от деня на обявяването им.

10.2. За неуредените в Общите условия въпроси се прилагат правилата на българското законодателство.

10.3. Въпроси относно условията на Играта, както и оплаквания във връзка с провеждането ѝ участниците могат да отправят на igra@maximabulgaria.bg.

РАЗДЕЛ 11: ЛИЧНИ ДАННИ

  1. Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, ще обработи личните данни на участниците в Играта съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“ или „ОРЗЛД“) и в съответствие с Уведомлението за поверителност. Организаторът е оповестил цялата изискуема информация по чл. 13 от ОРЗЛД на следната интернет страница https://tmarket.bg/page/uvedomlenie-za-poveritelnost-tombola-lek-avtomobil    

Настоящите Общи условия са публикувани на 17.11.2021г.

Настоящите Общи условия са допълнени с нов чл. 8.8 на 19.11.2021г.

Екипът на T MARKET Ви пожелава успех!

Сравнение на продукти