T MARKET И PETROL - СЪБРАХМЕ СЕ, ЗА ДА ПРЕДЛОЖИМ ПОВЕЧЕ!

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА „PETROL И T MARKET - СЪБРАХМЕ СЕ, ЗА ДА ПРЕДЛОЖИМ ПОВЕЧЕ!“

Настоящите Общи условия уреждат правилата за участие в промоционална програма „Petrol и T MARKET - Събрахме се, за да предложим повече!“ (наричана по-нататък за краткост „Програмата‘‘).

Програмата дава възможност на клиентите на верига магазини T MARKET (наричани „T MARKET“), онлайн магазин https://tmarketonline.bg/ (наричан „Tmarketonline“), и бензиностанции Petrol да ползват специални ценови отстъпки съгласно правилата на настоящите Общи условия.

Настоящите Общи условия са публикувани/обявени на електронната страница на „МАКСИМА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - https://tmarket.bg/ и на електронната страница на „Петрол“ АД - www.petrol.bg, в търговските обекти от веригата T MARKET и в търговски обекти от веригата Петрол (Petrol).

Програмата започва в 00:00 часа на 15.06.2022 г. и приключва в 23:59:59 часа на 30.09.2022 г.

РАЗДЕЛ I: Организатори на Програмата:

 1. Програмата се организира и провежда съвместно от:

 

„МАСИМА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 131324923, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Ботевградско шосе“№247, ет. 2 и

 

„ПЕТРОЛ‘‘ АД, ЕИК: 831496285, със седалище и адрес на управление гр. Ловеч, ул. „Търговска“ №12

 

 1. Организаторите на програмата си запазват правото да допълват или променят Общите условия, като промените влизат в сила след оповестяването им на електронната страница на „Петрол“ АД - www.petrol.bg и на „МАКСИМА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - https://tmarket.bg/.

РАЗДЕЛ II: УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА

 1. В Програмата може да участва всяко физическо лице, навършило 18 години (наричано по-долу в зависимост от смисъла, в който се употребява Участник или Клиент), което в периода на провеждането ѝ, направи покупка за посочените по-долу суми или количества, без значение от начина на заплащане на покупката и при спазване на настоящите Oбщи условия:
 • на стоки във веригата търговски обекти и от онлайн-магазина, оперирани от „МАКСИМА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

и/или

 • на стоки във веригата търговски обекти, оперирани от „Петрол“ АД, включени в Списъка към настоящите Общи условия.

 

Неразделна част от настоящите Общи условия е Списък с търговски обекти, в които се издават и могат да бъдат ползвани талони за отстъпка (ваучери) в периода на Програмата.

По-нататък, в зависимост от контекста, в който се употребява, тези търговски обекти ще бъдат наричани търговски обекти.

 1. Всеки Клиент в обект T MARKET, Tmarketonline или Petrol, който предприеме стъпки за участие в Програмата, като използва талон за отстъпка (ваучер) в обект T MARKET, Tmarketonline или Петрол (Petrol) при спазване на всички въведени от Организаторите изисквания посочени по-долу, се съгласява с настоящите Общи условия.

II.А. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОТСТЪПКА ОТ ЦЕНАТА НА ГОРИВОТО В БЕНЗИНОСТАНЦИИ Petrol:

 1. Всеки Клиент на T MARKET или Tmarketonline, пазарувал на стойност минимум 30 лева с вкл. ДДС получава еднократен ваучер за отстъпки от цените на горивата в бензиностанции Petrol. Ваучерът ще бъде отпечатан на допълнителна бележка, прикрепена към касовата бележка за покупката, с която Клиентът го е получил. Ваучерът е с период на валидност до 31.10.2022г. вкл.

 

 1. ВАУЧЕРЪТ може да бъде използван в бензиностанции Petrol при следните условия.

ВИД ГОРИВО

МИНИМАЛНО КОЛИЧЕСТВО, КОЕТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАРЕДЕНО

РАЗМЕР НА ОТСТЪПКА ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ВАУЧЕР/ТАЛОН ЗА ОТСТЪПКА

ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

30 литра

0.08 лева/литър

ГРИЙН ДИЗЕЛ

30 литра

0.15 лева/литър

БЕНЗИН Екстра 100

25 литра

0.15 лева/литър

БЕНЗИН А 95

25 литра

0.08 лева/литър

ГАЗ ПРОПАН БУТАН

25 лита

0.03 лева/литър

ВИД ГОРИВО

МАКСИМАЛНО  КОЛИЧЕСТВО НА ЕДНО ЗАРЕДАНЕ, ЗА  КОЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА ОТСТЪПКА

РАЗМЕР НА ОТСТЪПКА ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ВАУЧЕР/ТАЛОН ЗА ОТСТЪПКА

МЕТАН

10 килограм

0.03 лева/килограм

Отстъпката се начислява спрямо обявената за деня цена на съответния вид гориво в обекта Petrol.

Механизъм за получаване на отстъпка – Клиентът, който желае да ползва талона за отстъпка (ваучера) в бензиностанция Petrol, трябва да представи ваучера, който е получил от T MARKET или Tmarketonline, за да бъде проверена неговата валидност. Проверката на ваучера се извършва като служител на касата в обект Petrol го преглежда дали е валиден от външна страна и го сканира преди издаване на фискалния касов бон. При използване на валиден ваучер, с размера на предвидената в Програмата отстъпка се намалява крайната продажна цена на зареденото от Клиента гориво.

 

II.Б. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОТСТЪПКИ ПРИ ПАЗАРУВАНЕ В МАГАЗИНИ T MARKET и Tmarketonline

 1. Всеки Клиент на бензиностанции Петрол, който зареди

ВИД ГОРИВО

МИНИМАЛНО КОЛИЧЕСТВО, КОЕТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАРЕДЕНО

ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

30 литра

ГРИЙН ДИЗЕЛ

30 литра

БЕНЗИН

25 литра

ГАЗ ПРОПАН БУТАН

25 лита

МЕТАН

10 кг

 

 

получава талон за отстъпка (ваучер) в T MARKET или Tmarketonline. Ваучерът дава право на еднократна отстъпка от -15% от цената на закупените от T MARKET или Tmarketonline стоки, които не участват в други промоции. Ваучерът може да бъде използван в срок до 31.10.2022г. вкл., при условие, че Клиентът пазарува за минимум 50 лева от T MARKET или Tmarketonline (преди прилагане на отстъпката). Отстъпката не може да се ползва/не се начислява при покупка на стоки, участващи в други промоционални активности.

За ползване на отстъпката Клиентът трябва да заяви, че желае да използва талон за отстъпка (ваучер) по Програмата и

- ако пазарува в обект T MARKETда го представи на касиера за проверка на валидността преди издаване на фискалния касов бон за съответната покупка. Проверката на валидността се извършва чрез сканиране на отпечатания върху талона (ваучера) баркод.

- ако пазарува от Tmarketonlineда въведе в предвиденото за това поле на формуляра за поръчка отпечатания върху талона за отстъпка 4-цифрен код преди приключване на онлайн поръчката в Tmarketonline.

 

РАЗДЕЛ III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНИТЕ ЗА ОТСТЪПКА (ВАУЧЕРИ)

 1. Талоните за отстъпка, получени в търговски обект Petrol от Списъка към ОУ могат да бъдат използвани единствено при покупка в търговските обекти на T MARKET и Tmarketonline и обратното талоните за отстъпка, получени в търговските обекти на T MARKET или от Tmarketonline могат да бъдат използвани единствено при покупка в търговските обекти на Petrol.
 2. Талонът за отстъпка (ваучер) може да бъде използван до 31.10.2022 г. и съдържа най-малко следната информация:
 • указание, че дава право на отстъпка при покупка;
 • къде може да бъде използван;
 • дата на издаване;
 • срок на валидност;
 • къде могат да бъдат намерени пълните условия за програмата

 

 1. В програмата могат да бъдат използвани само валидни талони за отстъпка (ваучери). По смисъла на тези Общи условия валиден талон за отстъпка (ваучер) e този, който:

-       е означен като талон за отстъпка (ваучер) при закупуване на стоки / горива;

 • е с ненарушена цялост;
 • е с четлив текст;
 • към датата на представянето му не е изтекъл срокът на валидност, отпечатан на него.

 

 1. IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА
 2. Програмата се прекратява с изтичането на обявения в настоящите Общи условия срок.

 

 1. В случай на форсмажорни обстоятелства или на други обстоятелства, за които Организаторите не носят отговорност, последните имат неотменимото право да прекратят ПРОГРАМАТА по всяко време, обявявайки това на електронната страница на „МАКСИМА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - https://tmarket.bg/ и на електронната страница на „Петрол“ АД - www.petrol.bg, както и в търговските обекти на веригата T MARKET и в търговски обекти от веригата Петрол (Petrol).

 

 1. V. ОТГОВОРНОСТ И УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

 

 1. Организаторите не носят отговорност за вреди, които Участниците са претърпели и които не са пряка и непосредствена последица от изпълнението на Програмата от страна на Организаторите.

 

 1. С участието си в Програмата всеки Участник се съгласява, че Организаторите не носят отговорност пред него или пред което и да е трето лице в случай, че Клиентът не изпълни условията, предвидени в настоящите Общи условия. Организаторите не носят отговорност в случай, че Участник загуби предоставен му талон за отстъпка (ваучер), направи го невалиден или не заяви ползването му по начина и в срока, посочени в настоящите Общи условия.

 

 1. Всеки евентуален спор между организатор/ите и участниците в промоцията, произтичащи от или свързани с изпълнението или прекратяването на Програмата, ще се решава съгласно действащото българско законодателство. Всеки участник в промоцията има право и да подаде жалба до организатор/ите на промоционалната програма, като я изпрати на обявения/те адрес/и на организатора/ите. В срок до 7 (седем) работни дни, считано от датата на постъпване на жалбата, организаторите разглеждат същата и се произнасят с мотивирано решение.

 

Тези Общи условия са изменени (чрез редактиране на текста) на 20.06.2022 г.

Сравнение на продукти