• Начало
 • Политика за поверителността във връзка с видеонаблюдението, осъществявано от „Максима България“ ЕООД

Политика за поверителността във връзка с видеонаблюдението, осъществявано от „Максима България“ ЕООД

 1. Защита на личните данни
  „Максима България“ ЕООД („ние“, „нас“, „наш“ и т.н.), с ЕИК 131324923, със седалище в гр. София и адрес на управление: София 1517, район „Подуяне“, бул. „Ботевградско шосе“ 247, ет. 2, поема сериозен ангажимент да защитава и зачита неприкосновеността на личния Ви живот и личните Ви данни. В този документ са изложени основните положения, въз основа на които ние, в качеството на администратор на лични данни, обработваме лични данни във връзка с осъществяваното в нашите обекти и прилежащите към тях площи денонощно видеонаблюдение. Този документ се отнася до Вас, ако сте посетили наш обект или прилежащи към него площи. Внимателно се запознайте с информацията по-долу и при въпроси, моля обърнете се към нас по начина, посочен в раздел „Свържете се с нас“ по-долу.
  II. Какви Ваши лични данни обработваме?
  При осъществяваното от нас видеонаблюдение се създават видеозаписи, които съдържат лични данни на посетителите на нашите обекти или прилежащи към тях площи: най-вече информация за човешкия образ и характерните черти на посетителите. Освен това е възможно да ни дадат представа и за тяхното поведение, навици, извършени правонарушения и друга видима информация.
  III. Защо и как обработваме Вашите лични данни?
  Обработваме Ваши лични данни с цел охрана на имущество, осигуряване на сигурността, безопасността и реда в охраняваните места, превенция и предотвратяване на кражби и други злоупотреби, както и съдействие на компетентни публични органи. Правно основание за обработването е легитимния ни интерес от осъществяването на охраната и гарантирането на сигурността на нашите обекти, прилежащите към тях площи и друго имущество, в съответствие със Закона за частната охранителна дейност. Освен това, при направено искане от компетентен публичен орган за получаване на информация, която се съдържа в съхранявани от нас видеозаписи, която може да съдържа Ваши лични данни, сме длъжни да го удовлетворим, за да изпълним законовото си задължение за съдействие. Обикновено, обработването на лични данни на посетителите на нашите обекти и прилежащите към тях площи във връзка с видеонаблюдението се ограничава до наблюдаването в реално време на охраняваните места и съхранението на видеозаписите. При извънредни обстоятелства, е възможно да се наложи да извършим преглед и копиране на видеозаписи, които се съхраняват в нашите системи, за целите на нормативното съответствие и защитата на стопанската ни дейност. Това може да включва например проверки за целите на оповестяването на информация и/или проверки на документация пред компетентни публични органи. Доколкото е допустимо съгласно приложимото законодателство, тези проверки ще се извършват по основателен и пропорционален начин и ще подлежат на одобрение от нашето ръководство на подходящо йерархично равнище. Ще обработваме личните Ви данни единствено доколкото е необходимо, така че да можем да изпълним описаните по-горе цели, и то само когато сме заключили, че обработването на информацията от наша страна не накърнява Вашата неприкосновеност на личния живот по начин, който би имал предимство пред легитимния ни интерес при изпълнението на съответните цели. При обработването на личните Ви данни ние не извършваме автоматизирано вземане на решения (без човешка намеса).
  IV. На кого ще предоставяме Вашите лични данни?
  Достъп до видеозаписи, които съдържат Ваши лични данни, ще имат обработващи лични данни по наше възлагане и от наше име, които действат въз основа на писмен договор, в съответствие с изричните ни инструкции и при прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита. Такива обработващи например са търговците, лицензирани по Закона за частната охранителна дейност, сключили договор с нас. Възможно е да предоставим видеозаписи, които съдържат Ваши лични данни, и на други обработващи (напр. доставчици на други услуги) с цел постигане на целите, посочени по-горе. Вашите лични данни няма да се споделят извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство. При извънредни обстоятелства, е възможно да предоставим Ваши лични данни: • на лице, което придобие нашата стопанска дейност и активи или съответни части от тях; • на компетентни публични органи при направено от тях искане; или • на друго лице, когато се изисква от нас по закон.
  V. Колко дълго ще съхраняваме Вашите лични данни?
  Спазваме принципа, че лични данни следва да се съхраняват за период, не по-дълъг от необходимото за постигане на съответните цели. Съгласно изискванията на Закона за частната охранителна дейност, записите от системата ни за видеонаблюдение се съхраняват за срок не по-дълъг от два месеца след изготвянето им. При извънредни обстоятелства, ако се изисква от нас по закон или е необходимо за защитата на стопанската ни дейност, е възможно да съхраним видеозапис и за по-дълъг период.
  VI. Какви права имате по отношение на Вашите лични данни?
  Вие имате следните права съгласно законодателството за защита на личните данни: a. Право на достъп Имате право да получите от нас потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, и ако това е така, да получите копие от съхраняваните от нас видеозаписи, съдържащи Ваши лични данни, както и информация относно обработването. Имайте предвид, че правото Ви на достъп не е абсолютно, доколкото то се ограничава от правата и свободите на другите. Затова, ако при видеонаблюдението са били заснети едновременно с Вас и други лица, техните образи ще бъдат заличени или маскирани. Освен това, с оглед множеството обекти, които наблюдаваме, и усилията, които ни коства, за да прегледаме съответните видеозаписи и за да заличим образите на останалите посетители, молим при отправено искане за достъп да уточнявате обекта, от чиито камери бихте желали да проверим, както и за кои времеви отрязъци следва да се извърши проверка. Ако преценим, че искането Ви е прекомерно (поради обема на видеозаписите, които следва да прегледаме, или поради своята повторяемост), както и ако желаете да получите допълнителни копия, можем да наложим разумна такса с оглед административните ни разходи. b. Право на коригиране Имате право да поискате от нас коригирането на Ваши лични данни, които са неточни, и попълването на Ваши лични данни, които са непълни. c. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) В някои случаи е възможно да имате правото да поискате от нас изтриването на Вашите лични данни. Такива например ще са случаите в които: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; оттеглите своето съгласие, ако обработването се основава на него, съгласно посоченото по-горе; упражните правото си на възражение; и др. d. Право на ограничаване на обработването В някои случаи е възможно да имате правото да поискате от нас ограничаване на обработването на Вашите лични данни, напр. ако искате да установите точността или причината за тяхното обработване. Ограниченото обработване обикновено се свежда до простото съхранение на личните Ви данни, като всяко друго обработване се преустановява. e. Право на жалба Ако считате, че при обработката на личните Ви данни сме нарушили приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни. Моля, имайте предвид, че в някои случаи правата Ви са ограничени – например, ако докажем, че имаме законово основание да обработваме личните Ви данни, тези права може да са неприложими. Възможно е да се наложи да изискаме допълнителна информация от Вас във връзка с Вашето искане, за да можем да потвърдим Вашата идентичност и че разполагате със съответното право. Това е допълнителна мярка за сигурност, за да гарантираме, че Ваши лични данни няма да бъдат разкрити на трети лица, които нямат право да ги получат, както и за да можем своевременно да обработим Вашето искане. Ще извършим действията по удовлетворяване на правата Ви по-горе безплатно, освен ако исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни – в тези случаи можем да наложим разумна такса, с оглед административните ни разходи или да откажем да предприемем действия по искането Ви. Моля имайте предвид, че ние няма да удовлетворим Ваше искане да предоставим личните Ви данни на трети лица.
  VII. Имате ли право да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни?
  Имате право, по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация, да направите възражение срещу обработване от наша страна на Ваши лични данни за целите, описани по-горе, и с оглед конкретната Ви ситуация считате, че следва да преустановим обработването на това правно основание. В случай че упражните това си право, ние ще сме задължени да прекратим обработването, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за него, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
  VIII. Как можете да упражните своите права?
  За да упражните правата си във връзка с обработването на личните Ви данни от наша страна, моля свържете се с нас по някой от начините, посочени по-долу (раздел „Свържете се с нас“). Ние ще отговорим на Вашите коментари, въпроси и искания в срок до един месец от получаването им. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете информиран в рамките на първоначалния срок от един месец.
  IX. Как защитаваме личните Ви данни?
  Отнасяме се сериозно към защитата на Вашите лични данни. Предприемаме подходящи технически и организационни мерки, за да гарантираме изпълнението на изискванията на законодателството за защита на личните данни. Приели сме необходимите вътрешни политики и сме взели мерки за защитата на личните Ви данни на етапа на проектирането (privacy by design). Служителите ни са добре запознати с изискванията относно защитата на личните Ви данни. Обработването на личните Ви данни е сведено до минимума, необходим за постигане на съответните цели. Въвели сме множество мерки за ефективното прилагане на принципите за защита на данните, включително, но не само: • гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване; • мерки в случай на физически или технически инцидент за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни; • вътрешен процес на редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки с оглед да се гарантира сигурността на обработването; • мерки, които позволяват да се определи незабавно дали е налице пробив в защитата на личните данни и своевременно да се информира Комисия за защита на личните данни и засегнатите физически лица; • технически и организационни мерки за предотвратяване на случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни.
  X. Свържете се с нас
  Приветстваме въпроси, коментари и искания във връзка с обработването на Ваши лични данни от наша страна. Молим да ги изпращате на вниманието на нашето длъжностното лице по защита на данните, на адрес: „Максима България“ ЕООД, гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ 247, ет. 2 или по ел. поща на [email protected].
Сравнение на продукти