• Начало
 • Политика за поверителността във връзка със съобщения, получени от „Максима България“ ЕООД

Политика за поверителността във връзка със съобщения, получени от „Максима България“ ЕООД

Политика за поверителността
във връзка със съобщения, получени от „Максима България“ ЕООД

 1. Защита на личните данни

„Максима България“ ЕООД („ние“, „нас“, „наш“ и т.н.), с ЕИК 131324923, със седалище в гр. София и адрес на управление: София 1517, район „Подуяне“, бул. „Ботевградско шосе“ 247, ет. 2, поема сериозен ангажимент да защитава и зачита неприкосновеността на личния Ви живот и личните Ви данни.

В този документ са изложени основните положения, въз основа на които ние, в качеството на администратор на лични данни, обработваме лични данни във връзка с отправени към нас сигнали, предложения, искания и запитвания (такива съобщения са наричани в този документ с общите термини „сигнали“ или „съобщения“). Този документ се отнася до Вас, ако сте отправил или желаете да отправите сигнал към нас устно – чрез телефонно обаждане или на място в наш обект, или писмено – по имейл, по пощата или на място в наш обект. Внимателно се запознайте с информацията по-долу и при въпроси, моля обърнете се към нас по начина, посочен в раздел „Свържете се с нас“ по-долу.

 1. Защо обработваме Вашите лични данни?

В случай че се свържете с нас, за да:

 • отправите сигнал чрез нашия Телефон на потребителя;
 • упражните свое право по закон (напр. правата си, описани по-долу, или ако желаете да направите рекламация);
 • ни направите предложение за подобряване на нашите услуги;
 • зададете въпрос или да потърсите помощ във връзка с нашите услуги;

за да отговорим на Вашето съобщение, по необходимост ще обработим Ваши лични данни, съдържащи се в него. Самото съобщение (включително Ваше обаждане) ще бъде съхранено в нашата система, за да можем да го препратим на наш служител, който да го обработи. Това се прави с цел подобряване на нашето обслужване, за да можем по възможно най-ефикасен начин да Ви окажем търсеното съдействие. За да отговорим на Вашето съобщение, е възможно да се наложи да извършим допълнителен преглед и на информацията в нашите системи, които могат да съдържат Ваши лични данни, събрани по друг повод.

Възможно е да имаме договорно или законово задължение (напр. при подадена рекламация) да съхраним Вашето съобщение и да Ви отговорим. Във всички останали случаи ще го направим на основание на легитимния ни интерес да обработим адекватно и своевременно Вашето съобщение, което несъмнено се покрива и с Вашия интерес да получите отговор.

При извънредни обстоятелства, е възможно да се наложи да извършим преглед на личните Ви данни, които се съхраняват в нашите системи, за целите на нормативното съответствие и защитата на стопанската ни дейност. Това може да включва например проверки за целите на оповестяването на информация и/или проверки на документация във връзка с производства пред компетентни публични органи. Доколкото е допустимо съгласно приложимото законодателство, тези проверки ще се извършват по основателен и пропорционален начин и ще подлежат на одобрение от нашето ръководство на подходящо йерархично равнище.

Ще обработваме личните Ви данни единствено доколкото е необходимо, така че да можем да изпълним описаните по-горе цели, и то само когато сме заключили, че обработването на информацията от наша страна не накърнява Вашата неприкосновеност на личния живот по начин, който би имал предимство пред легитимния ни интерес при изпълнението на съответните цели.

 • На кого ще предоставяме Вашите лични данни?

Ние ще предоставяме Вашите лични данни в електронна форма на едно или повече лица от групата дружества Максима, към която принадлежим, които ще ги обработват по наше възлагане и от наше име (лица – обработващи лични данни). Така например, на сървъри на дружества от групата, установени в Европейския съюз, е организирано съхранението и функционирането на нашия имейл сървър. Възможно е да възложим сходни функции и на лица извън групата, които ни предоставят облачни (cloud) или подобни услуги.

Обработващите лични данни действат въз основа на писмен договор, в съответствие с изричните ни инструкции и при прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни. Възможно е предоставянето на Ваши лични данни и на други обработващи лични данни (доставчици на определени услуги), които ни оказват съдействие за постигане на целите по-горе – напр. лице, на което сме възложили оперирането на нашия Телефон на потребителя.

Вашите лични данни няма да се предоставят на трети страни, нито ще се споделят извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.

При извънредни обстоятелства, е възможно да предоставим Ваши лични данни:

 • на лице, което придобие нашата стопанска дейност и активи или съответни части от тях;
 • на компетентни публични органи в производства пред тях; или
 • на друго лице, когато се изисква от нас по закон.
 1. Колко дълго ще съхраняваме Вашите лични данни?

Спазваме принципа, че лични данни следва да се съхраняват за период, не по-дълъг от необходимото за постигане на съответните цели. Така например:

 • сигнали, записани при обаждане на нашия Телефон на потребителя, се съхраняват за срок от 3 месеца;
 • данни във връзка с направени рекламации се съхраняват за срок от 1 година;
 • получени съобщения по имейл или поща се съхраняват за срок от 3 месеца.

При извънредни обстоятелства, ако се изисква от нас по закон, е възможно да съхраним Вашите лични данни и за по-дълъг период.

 1. Какви права имате по отношение на Вашите лични данни?

Вие имате следните права съгласно законодателството за защита на личните данни:

 1. Право на достъп

Имате право да получите от нас потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, и ако това е така, да получите копие от личните Ви данни, които са в процес на обработване от нас, както и информация относно обработването. Моля имайте предвид, че правото Ви на достъп не е абсолютно, доколкото то се ограничава от правата и свободите на другите. За допълнителни копия, поискани от Вас, можем да наложим разумна такса с оглед административните ни разходи.

 1. Право на коригиране

Имате право да поискате от нас коригирането на Ваши лични данни, които са неточни, и попълването на Ваши лични данни, които са непълни.

 1. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

В някои случаи е възможно да имате правото да поискате от нас изтриването на Вашите лични данни. Такива например ще са случаите в които: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; оттеглите своето съгласие, ако обработването се основава на него, съгласно посоченото по-горе; упражните правото си на възражение; и др.

 1. Право на ограничаване на обработването

В някои случаи е възможно да имате правото да поискате от нас ограничаване на обработването на Вашите лични данни, напр. ако искате да установите точността или причината за тяхното обработване. Ограниченото обработване обикновено се свежда до простото съхранение на личните Ви данни, като всяко друго обработване се преустановява.

 1. Право на жалба

Ако считате, че при обработката на личните Ви данни сме нарушили приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Моля, имайте предвид, че в някои случаи правата Ви са ограничени – например, ако докажем, че имаме законово основание да обработваме личните Ви данни, тези права може да са неприложими.

Възможно е да се наложи да изискаме допълнителна информация от Вас във връзка с Вашето искане, за да можем да потвърдим Вашата идентичност и че разполагате със съответното право. Това е допълнителна мярка за сигурност, за да гарантираме, че Ваши лични данни няма да бъдат разкрити на трети лица, които нямат право да ги получат, както и за да можем своевременно да обработим Вашето искане.

Ще извършим действията по удовлетворяване на правата Ви по-горе безплатно, освен ако исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост – в тези случаи можем да наложим разумна такса, с оглед административните ни разходи или да откажем да предприемем действия по искането Ви.

 1. Имате ли право да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни?

Имате право, по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация, да направите възражение срещу обработване от наша страна на Ваши лични данни по точка II по-горе. В случай че упражните това си право, незабавно ще прекратим обработването за съответните цели, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за него, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 • Как можете да упражните своите права?

За да упражните правата си във връзка с обработването на личните Ви данни от наша страна, моля свържете се с нас по някой от начините, посочени по-долу (раздел „Свържете се с нас“). Ние ще отговорим на Вашите коментари, въпроси и искания в срок до един месец от получаването им. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията, за което ще бъдете информиран в рамките на първоначалния срок от един месец.

 • Как защитаваме личните Ви данни?

Отнасяме се сериозно към защитата на Вашите лични данни. Предприемаме подходящи технически и организационни мерки, за да гарантираме изпълнението на изискванията на законодателството за защита на личните данни.

Приели сме необходимите вътрешни политики и сме взели мерки за защитата на личните Ви данни на етапа на проектирането (privacy by design). Служителите ни са добре запознати с изискванията относно защитата на личните Ви данни. Обработването на личните Ви данни е сведено до минимума, необходим за постигане на съответните цели. Въвели сме множество мерки за ефективното прилагане на принципите за защита на данните, включително, но не само:

 • псевдонимизация на личните данни, където е възможно с оглед целите на обработване;
 • гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;
 • мерки в случай на физически или технически инцидент за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни;
 • вътрешен процес на редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки с оглед да се гарантира сигурността на обработването;
 • мерки, които позволяват да се определи незабавно дали е налице пробив в защитата на личните данни и своевременно да се информира Комисия за защита на личните данни и засегнатите физически лица;
 • технически и организационни мерки за предотвратяване на случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни.
 1. Свържете се с нас

Приветстваме въпроси, коментари и искания във връзка с обработването на Ваши лични данни от наша страна. Молим да ги изпращате на вниманието на нашето длъжностното лице по защита на данните, на адрес: „Максима България“ ЕООД, гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ 247, ет. 2 или по ел. поща на [email protected].

Сравнение на продукти