• Начало
 • ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА

ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА

„Максима България“ ЕООД като част от Групата дружества Максима осъществява своята дейност, ръководейки се принципите за прозрачност и справедливост и заявяваме позицията си, че не толерираме никаква форма на злоупотреба с права с цел неправомерно облагодетелстване. Настоящата Политика възпроизвежда основните принципи и правила, от които се ръководим в ежедневната си работа и очакваме от нашите партньори същата отговорна и стабилна позиция за превенция срещу неправомерни действия с цел получаване на облаги.

 

ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ С КОРУПЦИЯТА

 1. Предмет

1.1. С настоящата Политика се установяват основните принципи и изисквания към Компаниите от Групата дружества Максима за превенция срещу корупционните практики, като по този начин се създават условия за съблюдаване на най-високите стандарти за спазване на принципите на прозрачност на групово ниво.

 1. Приложен обхват

2.1. Настоящата Политика се прилага по отношение на всички служители на Компаниите от Групата дружества Максима, висшия мениджмънт на всяка Компания – управител или колективни органи на управление на съответната компания, лица, които са страна по граждански договор със съответната Компания или получаващи възнаграждение за извършване на определена услуга.

 1. Основни дефиниции

3.1. Дружества от Групата Максима/Компании от Групата дружества Максима – „MAXIMA GRUPE“ UAB („Максима Групе“ UAB/“Максима Групе“) и всички юридически лица или други правни образувания, контролирани пряко или непряко от Максима Групе.

3.2. Служител – лице, полагащо труд по силата на трудово правоотношение или извършващо определени услуги на основание граждански договор или лице, което по силата на договор за управление или друг тип договор заема позиция или длъжност в Компания от Групата дружества Максима, включително управленска длъжност, независимо от основанието за заемане на съответната позиция или получаването на възнаграждение.

3.3. Подарък – вещ, услуга или друг тип облага, независимо от нейната парична стойност, която е получена или предоставена безвъзмездно (като например парични средства, напитки, билети, покани, различен тип отстъпки и промоции, пътувания, услуги, квартирни и хотелски услуги и т.н.).

3.4. Конфликт на интереси – ситуация, в която Служителят, изпълнявайки своите задължения взема решения или има възможност да вземе решение, или изпълнява поръчки ръководен от личен интерес или от интереса на свързано с него лице или лице, с което се намират в близки отношения.

3.5. Корупция – всеки акт на злоупотреба с права, предоставени от Дружествата от Групата Максима, с цел лично облагодетелстване или облагодетелстване на трета страна, като например свързано лице или лице с което Служителят се намира в близки отношения.

3.6. Политика – настоящата Политика за превенция с корупцията, наричана по-долу „Политика“;

3.7. Чужда държава – всяка чуждестранна страна, с изключение на държавата, където оперира съответното Дружество от Групата Максима, включително чуждестранна институция на местно или национално равнище. За целите на настоящата Политика международни организации също влизат в приложното поле на термина.

3.8. Чуждестранен държавен служител – всяко длъжностно лице, което е назначено в чуждестранен държавен орган със законодателни правомощия или лице, което заема длъжност във всякакви други държавни органи, включително, но не само: органи на съдебната власт, административни органи, както и лице заемащо служба в орган на местната власт, независимо дали лицето е заело съответната длъжност чрез провеждане на избор или конкурс или чрез свободно назначаване. За целите на настоящата Политика понятието „Чуждестранен държавен служител“ ще бъде използвано и за лица, заемащи позиция в юридически лица с държавно участие или международни организации.

 1. Правила за избягване на корупционни практики

4.1. Дружествата от Групата Максима не толерират никакви актове на корупционни практики и предприемат превантивни мерки срещу всякакви форми на проявление на корупция.

4.2. Спазване на нормативните изисквания и вътрешни норми на поведение:

4.2.1. При осъществяване на своята дейност Дружествата от Групата Максима и техните служители съблюдават всички изисквания, установени в закон или други нормативни актове, приложими за съответната Компания от Групата дружества Максима, както и вътрешните правила и политики, касаещи антикорупционните практики.

4.2.2. В случаите, в които настоящата Политика, законовите и подзаконовите нормативни актове не предвиждат правила за поведение в областта на корупцията, Дружествата от Групата Максима и техните служители съобразяват поведението си с обичаите в практиката и моралните норми, възприети в обществото, най-добрите практики в областта и се ръководят от принципите на честност и прозрачност.

4.3. Разкриване на информация и прозрачност на счетоводните операции:

4.3.1. Дружествата от Групата Максима гарантират, че тяхната дейност и цели се осъществяват при съблюдаване на законовите изисквания, приложими спрямо съответната Компания по ясен и прозрачен начин.

4.3.2. Счетоводните операции в Дружествата от Групата Максима се отразяват пълно и точно в счетоводните книги на съответната Компания, в съответствие с всички нормативни изисквания, международните стандарти и такива с местно значение.

4.3.3. Изпълнението, управлението и контролът по изпълнение на документооборота на Дружествата от Групата Максима трябва да бъде точно и ясно, съобразено с всички законови изисквания и вътрешни правила. Дружествата от Групата Максима забраняват унищожаване, повреждане, поправяне, фалшифициране на документи и всякакви други действия, с които се фалшифицират документи.

4.4. Принцип на нулева толерантност на корупционни действия

4.4.1. Дружествата от Групата Максима осъществяват своята дейност, ръководейки се от принципа на нулева толерантност на корупционни действия. Този принцип се прилага както в отношенията с публични органи – държавни органи и органи на местната власт, така и в отношенията на Дружествата от Групата Максима с частноправни субекти.

4.4.2. Дружествата от Групата Максима не толерират никакви форми на корупция, предвидени в нормативните актове, настоящата Политика или други актове с правно значение, като например искане или предлагане на подкуп, търговия с влияние, заплащане на суми за извършване на определени действия от трети лица, когато за съответното действие не е предвидено възнаграждение или такса и всякакви други действия, които могат да бъдат тълкувани като търсене или предлагане на подкуп, търговия с влияние, нерегламентирани плащания, както и прикриването на такъв тип действия, които могат да бъдат квалифицирани като престъпление (корупция).

4.4.3. Търговските партньори на всяко едно от Дружествата от Групата Максима, в това число доставчици и всякакви трети лица, които се намират в правоотношение със съответната Компания трябва да осъществяват дейността си ръководейки се от добрите практики и съблюдавайки принципите на справедливостта, като не допускат нарушение на антикорупционното законодателство.

 1. Спонсорство и дарения

5.1. Дружествата от Групата Максима се въздържат от всякаква форма на участие в политическия живот на страната, където са установени, от пряко или непряко политическо влияние, от парично финансиране или друга форма на финансова подкрепа на политически партии и/или движения, техни представители, на издигнати от политически партии кандидати за изборна длъжност, от участие под каквато и да било форма в предизборни кампании, фондации или други организации, създадени с политическа цел или обслужващи политически цели.

5.2. Всяка Компания от Групата дружества Максима трябва да гарантира, че даренията и различните каузи, които спонсорира се извършват при спазване на законовите изисквания и вътрешните политики на съответната Компания, както и на такива политики, приети на групово ниво, които са задължителни за нея.

 

 1. Подаръци и други облаги

6.1. Дружествата от Групата Максима и техните служители могат да предлагат и приемат единствено подаръци, които са обичайни за съответните бизнес отношения и практики и при съблюдаване принципите за прозрачност и откритост.

Дружествата от Групата Максима не толерират даването на подаръци, парични възнаграждения или каквито и да било други облаги, които имат за цел поощряване вземането на конкретно решение или получаване на определена услуга, или чрез които се цели получаване на специален статус в съответната Компания от Групата дружества Максима.

6.2. Служителите на Компанията нямат право да искат от трети страни да им бъдат предоставени под каквато и да било форма дар или облага, за да извършат или да не извършат техни задължения и функции, произтичащи от заетостта им в съответната Компания от Групата Дружества Максима. Позволено е единствено даване и получаване на обичайни подаръци във връзка с конкретното отношение с третите лица, при спазване законовите изисквания, настоящата Политика и всички останали вътрешни правила, които намират приложение.

6.3. Компаниите от Групата дружества Максима, съответно техните служители могат да приемат единствено покани за мероприятия и събития, когато това се изисква за запазване и гарниране интересите на съответната компания и когато участието в такъв тип събития е общоприето в бизнес средите и за съответния пазар, на който оперира Компанията и когато поканата не се отнася до събитие, за което при други обстоятелства би следвало да се заплати такса за участие на значителна стойност, както и когато приемането на такъв тип покана не e обвързано с поемане на каквото и да било задължение или ангажимент към предоставящото ги лице или компанията, която то представлява. Разходите за транспорт и за престой на Служителите, свързани с участие в гореописаните мероприятия се поемат от съответната Компания от Групата Дружества Максима, където те са заети.

 1. Конфликт на интереси

7.1. Решенията на всяко една от Компаниите от Групата дружества Максима се основават на принципите за постигане на оптимални резултати на Групата Максима, към която принадлежат. Служителите са длъжни да избягват всякакви действия, които могат да бъдат тълкувани като действия, извършени при конфликт на интереси, които могат да повлияят негативно на качественото и безпристрастно изпълнение на техните задължения и функции.

7.2. Материалните активи и финансовите средства, както и вътрешната информация, и информацията с конфиденциален характер на всяка една Компания от Групата дружества Максима могат да бъдат използвани от Служителите ѝ единствено за целите за изпълнение на трудовите им задължения, с изключение на случаите, когато използването ѝ за други цели е изрично предвидено в нормативен акт, в писмен документ, одобрен в съответната Компания или когато такава информация е поискана на законово основание от държавен орган.

 1. Покупки

8.1. Компаниите от Групата дружества Максима трябва да гарантират, че процесът на закупуване на стоки и услуги се провежда в условия на прозрачност, съобразно с изискванията за равно третиране, спазване на принципите за нулева толерантност на дискриминацията, взаимни отстъпки, пропорционалност и обективност.

 1. Свързани лица

9.1. В Дружествата от Групата Максима не се толерира облагодетелстване на членове на семейството или роднини, приятели или трети лица (включително правни образувания), с които Служителите са свързани или са заинтересовани от облагодетелстването им. Не се допускат партньорски отношения между Служители, които в зависимост от заеманата от тях длъжност се намират в отношения на зависимост и контрол. Назначаването на Служителите се осъществява при строго спазване на принципите на нулева дискриминация, прозрачност, съвестен подбор, базиран на компетенциите на лицата и при съблюдаване на всички правни изисквания.

 

 1. Контакт с чуждестранни държавни служители 

10.1. Служителите, които осъществяват контакт с чуждестранни държавни служители (на държавно или местно ниво) или извършват операции, свързани с дейността на съответната Компания от Групата дружества Максима в чуждестранна страна, са длъжни да се ръководят от правилата за забрана на корупцията, установени в настоящата Политика и в законодателство на държавата, където съответната Компания от Групата дружества Максима оперира. За нарушение ще се счита всяко неспазване на настоящата Политика или нормативен акт, приложим в държавата където съответното Дружество от Групата Максима е установено, независимо от това дали конкретното действие или бездействие се третира като акт на корупция в държавата, където се намира чуждестранния държавен служител или в страната, където съответния Служител на Компания от Групата дружества Максима извършва операции.

 

 

Приета на 22.04.2020г. от  

Петър Петров Павлов – Управител

 

 

 

Сравнение на продукти