• Начало
 • Политика за равно третиране

Политика за равно третиране

Равно третиране и политики за многообразие на Максима Групе

 

 1. Цел
  • Целта на настоящата политика е да определи основните принципи на Максима Групе за равенство между половете и други форми на дискриминация, заедно с насоки за тяхното прилагане, спазването на които осигурява условията за прилагане на най-високите стандарти на бизнес етика в Групата.

 

 1. Приложимост

 

 • Политиката важи за всички служители на Дружествата, част от Групата, независимо от позицията, която заемат в Дружествата в Групата или тяхното възнаграждение.

 

 1. Термини и съкращения

В настоящата Политика, долу изложените термини имат следното значение:

 

Групата

Дружества от Групата

Максима Групе УАБ и юридическите лица, които пряко или косвено контролира

 

Служител

Лице, което работи или заема длъжност в Групата на трудов договор независимо от позицията, която заема или възнаграждението, което получава

 

Политика

Настоящата политика на Максима Група УАБ за равно третиране и политики за многообразие

 

Лични черти

Лични черти, основани на пол, раса, националност, език, национален или социален произход, възраст, сексуална ориентация, увреждане, религия, политически и други убеждения, намерение за излизане в майчинство и други признаци, несвързани с работните характеристики на Служителите.

 

Дискриминация

Неблагоприятно третиране на лице, въз основа на признаци, основани на Лични черти

 

Тормоз

Нежелано обидно поведение спрямо лице, често сексуално по своя характер, изразено устно, писмено или чрез физически действия, което има за цел и води до накърняване на достойнството на дадено лице или създава смущаваща, враждебна, деградираща, унизителна или обидна обстановка.

 

Глобален Договор на ООН

Глобалният договор на ООН е най-голямата доброволна инициатива на Обединените нации за социална отговорност, действаща от 1999г. В основата на Договора са залегнали 10 принципа в областта на човешките права, околната среда, трудът и анти-корупцията, както и 17-те цели за устойчиво развитие в програмата на ООН „ Глобални цели за устойчиво развитие на ООН за 2030г.“. През 2019г. Групата се присъедини към Глобалния Договор.

 

 

 1. Ангажименти за насърчаване на равенството и многообразието

 

 • Максима Групе отчита, че многообразието и равното третиране са в основата на едно отворено, толерантно и процъфтяващо общество. Следователно Групата се стреми да създаде такава работна среда, в която достойнството на всеки е зачитано и защитавано и всеки един човек е третиран с необходимото уважение, без значение от личните му черти, а работата на служителите се оценява на база достигнати резултатит и работни постижения. Максима Групе проявява нулева толерантност към прояви на унижение, тормоз, дискриминация и други форми на незачитане на личността. През 2019г. Групата се присъедини към Глобалния Договор на ООН, който се основава на принципите на човешките права и правото на труд, имплементирани и в политиката на Максима Групе.
 • В своята дейност, Групата утвърждава принципите на равенство между половете и други форми на недискриминация, които утвърждават равенството между всички хора и забраняват всякаква форма на ограничаване човешките права или даване на привилегии на основание лични черти. Пряката или косвена дискриминация, унижението, сексуалният тормоз, даването на инструкции за дискриминиране са напълно забранени в Групата, независимо от вида на трудовите правоотношения между служителите в компаниите.
 • Членовете на управителните органи на дружествата в Групата и ръководителите на структурни подразделения следва да демонстрират чрез своето поведение стандарта на поведение, предвиден в настоящата политика и да гарантират, че дейностите извършвани в тяхната област се извършват в съответствие с разпоредбите на настоящата Политика.
 • Групата провежда политика на равно третиране независимо от личните черти на лицата, и по-конкретно:
  • При наемане на работа Групата прилага единни критерии и условия на подбор на своя персонал
  • Групата предлага еднакви условия на труд и възможности за повишаване на квалификацията, професионално обучение, квалификация, придобиване на практически трудов опит и еднакви предимства.
  • Използва единни критерии за оценка на работата на служителите
  • Използва единни критерии във връзка с освобождаване от длъжност на своите служители
  • Заплаща еднакво възнаграждение за равностойна работа, или работа с еквивалентна стойност
  • Предприема мерки за превенция срещу тормоз на работното място и гарантира, че служителите не са инструктирани да извършват дейност, включваща дискриминация в определена форма.
  • Предприема мерки срещу действия на сексуален тормоз
  • Предприема мерки с цел да гарантира, че нито един служител на Групата, който е подал жалба или е замесен в съдебен процес за дискриминация, както и негов представител или лице, участващо като свидетел по такова дело, не е преследван във връзка с това си качество и е защитен от враждебно поведение и негативни последици.
  • Предприема подходящи мерки за създаване на условия, при които лица с увеждания могат да получат работа, да преследват кариера и да се обучават равностойно. Последното включва и предприемане на правилно адаптиране на помещения, при условие, че с това не се създава прекомерна тежест за изпълнението им от страна на Групата, не затруднява прекомерно нейната дейност и изпълнението на задълженията й.
 • Принципите на многообразие следва да бъдат прилагани и при обяви за работа, както и при организирането на подбора на нови служители и кандидати за длъжности като ръководители на дружества от Групата или като членове на управителни или надзорни органи. По време на тези процедури за подбор не се посочват изисквания, които дават приоритет на кандидата въз основа на специфични отличителни белези (лични чери) на самоличността, нито се изисква информация за личния живот или семейните планове на кандидатите.
 • Изключения от принципа за прилагане на единни критерии и условия, посочени в т.4.4 са позволени в случаите, когато това е подходящо за постигането на определена законова цел, както и когато това се предвижда пряко от законодателството.

 

 1. Прилагане на политиката. Надзор и Контрол
  • Ръководните лица на Групата са отговорни за надлежното приложение на политиката, както и че всички служители имат възможност да се запознаят с нея.
  • С цел да се осигури ефективно и навременно прилагане на политиката, Групата периодично предоставя информация на служителите си или организира обучения и консултации за служителите, като се стреми да повиши информираността и знанията на служителите за принципите на равно третиране и многообразие, споделя новини и насърчава добри практики.
  • Групата предоставя помощ и подкрепа на всички служители, които съобщават за възможни случаи на дискриминация, тормоз, сексуален тормоз, или други форми на малтретиране и нарушения във връзка с настоящата политика. Групата гарантира конфиденциалност и защита на самоличността на тези лица съгласно действащото законодателство.
  • Всяка от компаниите на Групата гарантира, че всички възможни нарушения на Политиката са надлежно разследвани от упълномощени и компетентни лица. Резултатите, заключенията и препоръките на разследването се представят на членовете на управителните органи на съответното дружество от Групата.
  • Нарушаването на разпоредбите на Политиката се счита за грубо нарушение на трудовата дисциплина, за което могат да бъдат предприети дисциплинарни действия.
  • Служител на групата, чиито права са нарушени има право по установения от закона ред да търси обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди.
  • Дружествата от Групата, които по какъвто и да е начин получат информация, отнасяща се до нарушаване принципа за равенство между половете или друга форма на дискриминация, при първа възможност след узнаване за съответното нарушение, предприемат действия за отстраняването му и мерки за предотвратяване на по-нататъшното им настъпване.
  • Служителите, които считат, че правата им са нарушени, имат право да подадат писмено оплакване до представител на Групата за разрешаване на съответния проблем. Групата е длъжна да разследва подобни искания на служителите без забавяне, в разумен срок от получаване на искането, и да представи мотивиран отговор.
Сравнение на продукти