• Начало
  • КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ДОСТАВЧИКА НА MAXIMA GRUPĖ UAB

КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ДОСТАВЧИКА НА MAXIMA GRUPĖ UAB

  1. Цел:

Основната цел на настоящия Кодекс за поведение на доставчика (наричано по-долу за краткост „Кодекс за поведение“) е да определи ключовите изисквания на дружеството Maxima Grupe UAB, както и на дружествата, които са пряко или непряко контролирани от него (наричани по-долу за краткост „Групата“ или „Дружества от Групата“, или „Компании от Групата“) към доставчиците/контрагентите и да създаде условия за имплементиране на най-високите стандарти за бизнес етика. Кодексът за поведение отразява усилията на Дружествата от Групата за укрепване на устойчиво сътрудничество с доставчиците/контрагентите, насърчаване/популяризиране на професионални и справедливи практики, които са съобразени с изискванията на закона, включително зачитане на правата на човека, бизнес етиката и опазването на околната среда.

  1. Правила за поведение

Групата е съвкупност от компании с ясна представя за тяхната стратегическа позиция на пазара в Балтийския регион и Централна Европа, но въпреки това ние сме стигнали до заключението, че не само Групата, но и доставчиците/контрагентите, с които работим също трябва да поемат ангажимент и отговорност за своите действия, които оказват ефект върху икономическия растеж, социалното благополучие и опазването на околната среда. През 2019 година Групата се присъедини към Международен Договор на ООН (наричан по-долу за краткост „Международен договор“), в който като основни ценности са залегнали човешките права, правата на работниците и служителите, опазване на околната среда и правилата за превенция срещу корупцията, които са относими и към настоящия Кодекс за поведение. Кодексът за поведение е изготвен в светлината на нормите на бизнес етиката на Групата, законовите изисквания и ценностите на Международния договор.

2.1. Бизнес етика

Групата Дружества осъществяват своята дейност спазвайки принципите за честност, етичност и в съответствие със закона. При осъществяване на бизнес операции в конкретна държава, те спазват действащите местни закони. Дружества от Групата работят в насока за поддържане на добри отношения с държавните и местни органи на държавата, в която оперират и поради тази причина очакват от доставчиците/контрагентите, с които работят:

(i) Да осъществяват дейността си по честен начин, винаги да се стремят да спазват най-високите етични стандарти и законовите изисквания, приложими в областта, в която те осъществяват своята дейност, включително да съблюдават правилата, установени за корпорациите, трудови правила, етични стандарти и правила за опазване на околната среда.

(ii) При съвместна дейност с Дружества от Групата или трети заинтересовани страни да поемат линия на професионално и етично поведение и да докладват за нарушение на настоящия Кодекс за поведение или за риск от такова нарушение.

(iii) При поискване да предоставят вярна и точна информация за тяхната дейност, информация относно здравословни и безопасни условия на труд, практики за опазване на околната среда без да представят невярна информация или да прикриват факти.

(iv) Да избягват всякакъв вид конфликт на интереси и да не осъществяват забранено от закона поведение.

(v) Да не толерират подкупи и всякакъв друг вид незаконни плащания, да не предлагат и приемат всякакъв вид облаги и подаръци, които не им се следват, да не дават пряко или непряко, да не обещават, да не се споразумяват и да не приемат всякакви неоснователни компенсации или облаги.

2.2. Права на човека

Дружествата от Групата се придържат към принципа, че уважението е в основата на личните и бизнес отношенията и поради тази причина очакват доставчиците/контрагентите:

(i) Да уважават човешките права и да осъществяват дейността си в съответствие с приложимото законодателство в държавите, в които оперират.

(ii) Да се отнасят към служителите си по честен и справедлив начин и с уважение.

2.3. Принудителен и детски труд

Дружествата от Групата строго осъждат принудителния и детски труд и поради тази причина очакват и от доставчиците/контрагентите:

(i) При осъществяване на тяхната дейност да забранят принудителния труд, включително работа на затворници, детски труд и всякакви други форми на принудителен труд.

(ii) Да назначават на работа само служители достигнали минималната възраст, позволяваща им да полагат труд.

(iii) да спазват действащите закони, регламентиращи забрана на принудителен и детски труд.

2.4. Възнаграждение и работно време

Дружествата от Групата надлежно изплащат трудовите възнаграждения на своите служители за положен труд и постигнати резултати, като вземат предвид отговорностите на служителите и ситуацията на пазара на труда и осигуряват условия за професионално израстване и поради тази причина очакват от доставчиците/контрагентите:

(i) да определят работното време на своите служители, заплатите и политика за извънреден труд в съответствие с всички приложими местни закони.

(ii) да плащат на всички служители поне минималната работна заплата, както е определено в местното законодателство.

2.5. Условия на труд

Дружествата от Групата се стремят да създадат безопасна и здравословна среда на работа, предоставят равни възможности за развитие, стремят се към постигане на добри резултати и постоянно допринасят за постигане общите цели, поради тази причина очакват от доставчиците/контрагентите:

(i) Да осигурят на техните служители здравословни и безопасни условия на труд.

(ii) Да действат в съответствие с всички приложими закони и регулации за осигуряване на подходящи условия на труд.

(iii) Да предприемат мерки за превенция на ситуации, които могат да породят физическо или психическо насилиe, вербален или психически тормоз и/или сексуален тормоз и принуда.

2.6. Свобода на сдружаване

Дружествата от Групата очакват доставчиците/контрагентите:

(i) Да разбират правото на своите служители да се сдружават, да учредяват и да участват (или да се въздържат от участие) в организации по свой избор, да участват в колективни договори и упражняването на това право не следва да води след себе си до дискриминация.

(ii) Да гарантират, че работниците и служителите имат възможност да докладват за извършени нарушения

2.7. Здравословни и безопасни условия на труд

Дружествата от Групата осигуряват здравословни и безопасни условия на труд и продължават да действат в насока за тяхното подобряване, като гарантират безопасен здравословен процес и внедряват превантивни мерки и поради тази причина очакват от доставчиците/контрагентите:

(i) Да спазват приложимите законови изисквания, включително изискванията в областта на безопасност на труда.

(ii) Да отдават нужната степен на важност на здравето и безопасността на своите служители във всички звена и дейности.

(iii) Да предприемат необходимите мерки за превенция на професионалните заболявания, трудови злополуки и да осигурят на служителите си здравословна и безопасна среда на труд.

2.8. Равни възможности

Дружествата от Групата не толерират никаква форма на дискриминация, унижение, тормоз, насилие и обида на своите служители или трети лица. Служителите на Групата се отнасят към своите партньори и доставчици с уважение и откритост и поради тази причина Дружествата от Групата очакват от доставчиците/контрагентите:

(i) Да създадат и поддържат среда, в която служителите получават достойно отношение и нужното уважение.

(ii) При подбор и по време на трудовото правоотношение да не проявяват дискриминация към служителите, основана на специфични белези и признаци като пол, раса, националност, език, потекло, социален статус, възраст, сексуална ориентация, етнос, участие в политически партии и организации, религия, вярвания, убеждения и възгледи, намерение да има дете (деца) или други характеристики, които не са свързани с работата.

(iii) Да забранят всяка форма на физически, сексуален, психологически, словесен тормоз и принуда на служителите.

2.9. Опазване на околната среда

Дружествата от Групата осъществяват своята дейност, спазвайки екологичното законодателство. Дружествата от Групата насърчават доставчиците/контрагентите към редуциране на вредното въздействие върху околната среда и поради тази причина очакват от тях:

(i) Да съблюдават екологичното законодателство и стандарти.

(ii) Да поемат отговорност за вредното въздействие на тяхната дейност върху околната среда.

(iii) Да внедрят и използват щадящи околната среда технологии и да следват бизнес практики за подобряване качеството на околната среда.

2.10. Непрекъснато усъвършенстване

С Кодекса за поведение Групата въвежда основните принципи и стандарти, които очаква доставчиците/контрагентите да съблюдават. Доставчиците/контрагентите следва да се ръководят от установените правила за поведение, но поради това, че Кодексът не съдържа изчерпателен списък с правила за поведение, Групата очаква, че:

(i) Ако възникне проблем, който крие риск от неспазване на стандартите за бизнес етика, установени в Етичния кодекс, отговорност на доставчика/контрагента е да обсъди открито този въпрос със съответното Дружество от Групата.

(ii) При работа с други доставчици и контрагенти, доставчиците/контрагентите ще се стремят да спазват настоящия Кодекс за поведение.

(iii) Доставчиците/контрагентите ще извършват системни действия за подобряване на техните действия в насока за съблюдаване на най-високите стандарти за бизнес етика.

  1. Устойчиво партньорство

Групата се стреми да поддържа конструктивни и взаимноизгодни отношения с всички свои бизнес партньори. Дружествата от Групата оперират на основата на взаимно доверие и постигнати споразумения, оценяват многообразието от доставчици на пазара, както при осъществяване на нови бизнес отношения, така и при работа с местния бизнес.

 

Сравнение на продукти