• Начало
 • Уведомление за поверителност за участници във връзка с фейсбук игра „Победа“

Уведомление за поверителност за участници във връзка с фейсбук игра „Победа“

Настоящото Уведомление е публикувано на (линк) на 23.04.2021г.

Администратор на лични данни

„Максима България“ ЕООД, с ЕИК 131324923, със седалище в гр. София и адрес на управление: София 1517, район „Подуяне“, бул. „Ботевградско шосе“ 247, ет. 2 е администратор на лични данни.

Длъжностно лице по защита на личните данни

адрес: „Максима България“ ЕООД, гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ 247, ет. 2

ел. поща: dpo@maximabulgaria.bg

Лични данни, които администраторът обработва във връзка с участие в играта

А: За всички участници:

 • Публично достъпна информация от фейсбук профил (имена, профилна снимка и т.н. според настройките за поверителност на профила на участника)
 • Информация за населено място, в което живее участникът (град)

Б: За печеливши участници:

 • Идентификационни данни (имена)
 • Данни за контакт (e-mail, телефонен номер)
 • Адрес за доставка (на наградата)

Цели за обработване

А: За всички участници:

 • За участие в играта съгласно Общите условия, определени от Организатора

Б: За печеливши участници:

 • За предаване и удостоверяване, че наградата е предадена

Основания за обработване:

А: За всички участници и Б: За печеливши участници:

 • Данните и от двете категории се обработват на основание чл.6, ал.1, буква „б“ от ОРЗД, а именно: „за изпълнението на договор“, какъвто представлява Вашето участие в играта при нейните условия на провеждане.

Срок за обработване

А: За всички участници:

 • Данните за участие ще се съхраняват за неопределено време на фейсбук страницата на играта доколкото публикацията няма да бъде изтрита (всеки участник може да ги изтрие самостоятелно и по всяко време, както и да се обърне към Администратора за тази цел)

Б: За печеливши участници:

 • Два месеца след приключване на играта.

Получатели/категории получатели на данните

Администраторът предоставя обработваните лични данни:

 • На едно или повече лица от групата дружества Максима, към която принадлежи, но и не само, които ще ги обработват по възлагане и от името на администратора: лица – обработващи лични данни (във връзка с предоставяни вътре-групови услуги като споделени информационни системи и др.)
 • Доставчик на куриерски услуги (във връзка с предаване на наградите)
 • Фейсбук (във връзка с провеждане на играта)
 • Неограничена аудитория в интернет (доколкото страницата на Администратора е публична и съобразно настройките за поверителност на Вашия Фейсбук профил)

 

Предоставяне на личните данни на страни извън Европейски съюз и Европейското икономическо пространство

Играта се провежда във Фейсбук - дружество, установено в САЩ, което може да бъде в обхвата на американските програми за наблюдение, където нивото на защита не е адекватно на установеното в ЕС и ЕИП.

Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „Максима България“ ЕООД в качеството ѝ на администратор на лични данни:

Вие имате право да упражните правата си по чл. 15–22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „Максима България“ ЕООД, за личните данни, които „Максима България“ ЕООД обработва за Вас.

 

При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „Максима България“ ЕООД, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация.

 

Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

Всички въпроси, коментари и искания във връзка с обработването от страна на „Максима България“ на лични данни на Участниците в играта молим да изпращате на вниманието на нашето длъжностното лице по защита на данни на адрес: „Максима България“ ЕООД, гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ 247, ет. 2 или по ел. поща на dpo@maximabulgaria.bg

 

Имате право ако считате, че правата Ви са нарушени да се обърнете за съдействие или да подадете жалба до компетентния орган по защита на данните – Комисия за защита на данните:

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2;

Ел. поща:  kzld@cpdp.bg  Интернет страница: www.cpdp.bg

Сравнение на продукти