• Начало
  • Уведомление за поверителност за игра

Уведомление за поверителност за игра

Уведомление за поверителност

за игра, провеждана в магазини Т МАРКЕТ в гр. Пловдив

на ул. „Шипка“ №6 и на бул. „Александър Стамболийски“ №33, вх. В, ет. -1

в периода от 11 Август до 08 Септември 2020г.  

Настоящoто Уведомление е публикувано на www.tmarket.bg

Администратор на лични данни

„Максима България“ ЕООД, с ЕИК 131324923, със седалище в гр. София и адрес на управление: София 1517, район „Подуяне“, бул. „Ботевградско шосе“ 247, ет. 2 е администратор на лични данни.

Длъжностно лице по защита на личните данни

адрес: „Максима България“ ЕООД, гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ 247, ет. 2

ел. поща: dpo@maximabulgaria.bg

Лични данни, които администраторът обработва във връзка с участие в играта
  • Данни за контакт: телефонен номер
Цели за обработване
  • Свързване с печелившите
Основания за обработване:
  • За свързване с печелившите, данните се обработват на основание чл.6, ал.1, буква „б“ от ОРЗД, а именно: „за изпълнението на договор“, какъвто представлява Вашето участие в играта при нейните условия на провеждане и с възможност за спечелване на награда.
Срок за обработване
  • За целите на провеждане на играта и предаване на наградите на печелившите участници, данните се съхраняват в срок до един месец за всяко отделно включване в играта (попълнен талон).
Получатели/категории получатели на данните

Администраторът предоставя обработваните лични данни:

  • в електронна форма на едно или повече лица от групата дружества Максима, към която принадлежи, които ще ги обработват по възлагане и от името на администратора (лица – обработващи лични данни) във връзка с предоставяни вътре-групови услуги като споделени информационни системи и др.
  • при извънредни обстоятелства, може Администраторът да предостави лични данни:
  • на лице, което придобие стопанската му дейност и активи или съответни части от тях;
  • на компетентни публични органи в производства пред тях; или
  • на друго лице, когато това се изисква от администратора съгласно нормативната уредба на Република България
Предоставяне на личните данни на страни извън Европейски съюз и Европейското икономическо пространство

Администраторът не споделя данните на регистрираните участници със страни извън ЕС и ЕИП.

Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „Максима България“ ЕООД в качеството ѝ на администратор на лични данни:

Вие имате право да упражните правата си по чл. 15–22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „Максима България“ ЕООД, за личните данни, които „Максима България“ ЕООД обработва за Вас.

При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „Максима България“ ЕООД, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация.

Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

Всички въпроси, коментари и искания във връзка с обработването от страна на „Максима България“ на лични данни на Участниците в играта молим да изпращате на вниманието на нашето длъжностното лице по защита на данни на адрес: „Максима България“ ЕООД, гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ 247, ет. 2 или по ел. поща на dpo@maximabulgaria.bg

Имате право ако считате, че правата Ви са нарушени да се обърнете за съдействие или да подадете жалба до компетентния орган по защита на данните – Комисия за защита на данните:

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

Ел. поща:  kzld@cpdp.bg  Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Публикувано на 11.8.2020г.

Сравнение на продукти