• Начало
  • Уведомление за поверителност за игра

Уведомление за поверителност за игра

Уведомление за поверителност

за томбола „Който пазарува – Печели!“,

провеждана във верига магазини Т МАРКЕТ

и онлайн магазин tmarketonline (https://tmarketonline.bg/)

в периода от 20.10.2020г. до 15.12.2020г.

 

Настоящoто Уведомление е публикувано на www.tmarket.bg

Администратор на лични данни

„Максима България“ ЕООД, с ЕИК 131324923, със седалище в гр. София и адрес на управление: София 1517, район „Подуяне“, бул. „Ботевградско шосе“ 247, ет. 2 е администратор на лични данни.

Длъжностно лице по защита на личните данни

адрес: „Максима България“ ЕООД, гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ 247, ет. 2

ел. поща: dpo@maximabulgaria.bg

Лични данни, които администраторът обработва във връзка с участие в играта

  • Данни за контакт: телефонен номер

Цели за обработване

  • Свързване с печелившите

Основания за обработване:

  • За свързване с печелившите, данните се обработват на основание чл.6, ал.1, буква „б“ от ОРЗД, а именно: „за изпълнението на договор“, какъвто представлява Вашето участие в играта при нейните условия на провеждане и с възможност за спечелване на награда.

Срок за обработване

  • Данните ще се съхраняват в срок до 18.02.2021г.

Получатели/категории получатели на данните

Администраторът предоставя обработваните лични данни на едно или повече лица включително, но не само от групата дружества Максима, към която принадлежи, които ще ги обработват по възлагане и от името на администратора (лица – обработващи лични данни) във връзка с:

  • предоставяни услуги като споделени информационни системи и др.
  • при извънредни обстоятелства:
  • на лице, което придобие стопанската му дейност и активи или съответни части от тях;
  • на компетентни публични органи в производства пред тях; или
  • на друго лице, когато това се изисква от администратора съгласно нормативната уредба на Република България

Предоставяне на личните данни на страни извън Европейски съюз и Европейското икономическо пространство

Администраторът не споделя данните на регистрираните участници със страни извън ЕС и ЕИП.

Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „Максима България“ ЕООД в качеството ѝ на администратор на лични данни:

Вие имате право да упражните правата си по чл. 15–22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „Максима България“ ЕООД, за личните данни, които „Максима България“ ЕООД обработва за Вас.

При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „Максима България“ ЕООД, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация.

Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

Всички въпроси, коментари и искания във връзка с обработването от страна на „Максима България“ на лични данни на Участниците в играта молим да изпращате на вниманието на нашето длъжностното лице по защита на данни на адрес: „Максима България“ ЕООД, гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ 247, ет. 2 или по ел. поща на dpo@maximabulgaria.bg

Имате право ако считате, че правата Ви са нарушени да се обърнете за съдействие или да подадете жалба до компетентния орган по защита на данните – Комисия за защита на данните:

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

Ел. поща:  kzld@cpdp.bg  Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Публикувано на 20.10.2020г.

Сравнение на продукти