• Начало
 • Уведомление за поверителност - Томбола за лек автомобил

Уведомление за поверителност - Томбола за лек автомобил

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА УЧАСТНИЦИ

ВЪВ ВРЪЗКА С ИГРА „СПЕЧЕЛИ НОВ АВТОМОБИЛ С T MARKET 

Настоящото Уведомление е публикувано на https://tmarket.bg/page/uvedomlenie-za-poveritelnost-tombola-lek-avtomobil на 17.11.2021г.

Администратор на лични данни

„Максима България“ ЕООД, с ЕИК 131324923, със седалище в гр. София и адрес на управление: София 1517, район „Подуяне“, бул. „Ботевградско шосе“ 247, ет. 2 е администратор на лични данни.

Длъжностно лице по защита на личните данни

адрес: „Максима България“ ЕООД, гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ 247, ет. 2, ел. поща: dpo@maximabulgaria.bg

Лични данни, които администраторът обработва

 1. ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

А: За всички участници в играта: Име и фамилия, телефонен номер

Б: За печелившия участник в играта: Идентификационни данни (три имена, ЕГН/ЛНЧ, номер и срок на валидност на документ за самоличност, постоянен адрес)

 1. НЕОБВЪРЗАНО С УЧАСТИЕ В ИГРАТА

В: За всички, които желаят да получават маркетинг съобщения по имейл или телефон (viber, sms и др.): E-mail, име и фамилия, телефонен номер

Цели за обработване

 1. ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

А: За всички участници: За участие в играта съгласно Общите условия, определени от Организатора

Б: За печелившия участник в играта: За прехвърляне собствеността на наградата, предаване и удостоверяване, че наградата е предадена

 1. НЕОБВЪРЗАНО С УЧАСТИЕ В ИГРАТА

В: За всички, които желаят да получават маркетинг съобщения по имейл или телефон (viber, sms и др.): За изпращане на маркетинг съобщения

Основания за обработване:

 1. ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
 • Данните се обработват на основание чл.6, ал.1, буква „б“ от ОРЗД, а именно: „за изпълнението на договор“, какъвто представлява Вашето участие в играта при нейните условия на провеждане.
 1. НЕОБВЪРЗАНО С УЧАСТИЕ В ИГРАТА
 • Данните се обработват на основание чл.6, ал.1, буква „а“ от ОРЗД, а именно: „съгласие“, за всички, които изрично са пожелали да получават маркетинг съобщения по имейл, или по телефона (viber, sms и др.) без оглед на участието им в играта.

Срок за обработване

 1. ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

А: За всички участници: До предаване на наградата на печелившия участник, но не по-дълго от 2 (два) месеца след приключване на играта.

Б: За печелившия участник в играта: 10 (десет) години след предаване на наградата.

 1. НЕОБВЪРЗАНО С УЧАСТИЕ В ИГРАТА

В: За всички, които желаят да получават маркетинг съобщения по имейл или телефон (viber, sms и др.): За неограничено време или до оттегляне на съгласието

Получатели/категории получатели на данните

Администраторът е възможно да предостави обработваните лични данни на:

 • Едно или повече лица от групата дружества Максима, към която принадлежи, но и не само, които ще ги обработват по възлагане и от името на администратора: лица – обработващи лични данни (във връзка с предоставяни вътре-групови услуги като споделени информационни системи и др.)
 • Нотариус
 • Доставчикът на автомобила при неговото прехвърляне на печелившия участник – важи за печелившия участник, в случай че прехвърлянето на собствеността се извърши директно от доставчика на автомобила към печелившия участник и за сметка на администратора
 • Трети лица, които предоставят електронни съобщителни услуги във връзка с изпращане на маркетинг съобщения по имейл и телефон (viber, sms и др.) при наличие на изрично дадено съгласие за този вид обработване

Предоставяне на личните данни на страни извън Европейски съюз и Европейското икономическо пространство

 • Някои от доставчиците на услуги, чрез които се осъществяват онлайн регистрацията или изпращането на маркетинг съобщения може да имат подразделения или да работят с поддоставчици, базирани извън пределите на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „Максима България“ ЕООД в качеството ѝ на администратор на лични данни:

Вие имате право да упражните правата си по чл. 15–22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „Максима България“ ЕООД, за личните данни, които „Максима България“ ЕООД обработва за Вас.

При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „Максима България“ ЕООД, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация.

Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

Всички въпроси, коментари и искания във връзка с обработването от страна на „Максима България“ на лични данни на Участниците в играта молим да изпращате на вниманието на нашето длъжностното лице по защита на данни на адрес: „Максима България“ ЕООД, гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ 247, ет. 2 или по ел. поща на dpo@maximabulgaria.bg

Имате право ако считате, че правата Ви са нарушени да се обърнете за съдействие или да подадете жалба до компетентния орган по защита на данните – Комисия за защита на данните:

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2;

Ел. поща:  kzld@cpdp.bg  Интернет страница: www.cpdp.bg

Сравнение на продукти